Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 28.5.2015

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 28.5.2015

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen seudullinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 28.5. Päätettävänä olivat muun muassa paikallisliikenteen talviajan 2015–16 aikataulut.


Jyväskylän paikallisliikenteen talviaikataulut 10.8.–5.6.2016

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä talviliikenteen aikataulut esityksen mukaisina ja antaa palvelupäällikkö Kari Strömille valtuudet tehdä tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulusuunnitelmiin. Paikallisliikenteen talven 2015–16 liikenne ajetaan pääosin edellisvuoden talviliikenteen mukaisena. Muutoksia on tullut muutamille linjoille, pääasiassa liikenne säilyy ennallaan ja vuorot liikennöidään kuten talvella 2014–15.

Linjoilla 1, 2, 18 ja 18K otetaan koekäyttöön liikennevaloetuudet, joiden tavoitteena on parantaa aikataulujen luotettavuutta. Uusi linja on 3K Halssilasta Huhtaharjun koululle. Linjaa liikennöidään koulupäivisin aamulla kello 7.50 ja 8.50 Halssilasta sekä iltapäivällä kello 14.25 ja 15.25 Huhtaharjun koululta.

Linjan 7 reittiä muutetaan linjan kireän aikataulurakenteen vuoksi ja sen Sarvivuoren lähtö-/päätepysäkki vaihtuu. Linjan aikatauluja muutetaan siten, että sen viimeinen lähtö Kauppatorilta Sarvivuoreen ma-pe kello 20.25 jää pois ja lauantain lähtö kello 18.25 Kauppatorilta Sarvivuoreen jää pois. Linjan 12 reitti vaihtuu Laukaantien sijaan kulkemaan Palanderinkadun kautta, muutoksella vastataan Rasinrinteen asukkaiden toiveisiin ja helpotetaan vuorojen aikatauluissa pysymistä.

Linjan 15 reittiä muutetaan niin, että Viherlandiasta keskustan suuntaan ajettaessa Kuokkalanpellon lenkki jää pois. Kuokkalanpellolta on tullut jo pidempään palautteita, joissa on toivottu joukkoliikenteen siirtämistä pois ahtailta asuinkaduilta, samoin talviajan pysäkkijärjestelyt ja -hoito on koettu alueella ongelmaksi. Kuokkalanpellon lenkin poistuminen helpottaa myös eräiden vuorojen aikatauluongelmia. Kuokkalan suunnasta Viherlandialle päin ajetaan samaa reittiä Sulkulantie–Lampitie–Hämeenpohjantie–Kuokkalantie ja Kuokkalanpellon lenkki jää samoin pois. Reittimuutos parantaa myös mahdollisuuksia käyttää joukkoliikennettä Hämeenpohjantielle suuntautuvilla työmatkoilla.

Linjojen 16 ja 16M (Keskusta-Muuratsalo) reitiltä Haikantien lenkki jää pois, mikä helpottanee linjan aikatauluongelmia. Linjan 21 käynti Kinkomaan sairaalalla jää pois, jotta vuorot pysyisivät paremmin aikataulussa. Linja 16 ajaa yhä kaikki vuorot Kinkomaan sairaalan kautta. Linjan 34 aikataulurakennetta muutettaneen vastaamaan paremmin koululaisten tarpeita. Muutoksissa otetaan huomioon Uuraisten Liikenteen siirtymäajan sopimusten kahden kouluvuoron lakkautuksesta aiheutuvat liikennöintitarpeet. Linjalle 38 lisätään vuorotarjontaa koulujen tarpeiden mukaan.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/28051630.1/frmtxt26.htm


Caius Forsbergin valtuustoaloite lasten ja nuorten maksuttoman paikallisliikenteen kokeilusta

Caius Forsberg on valtuustoaloitteessaan esittänyt lasten ja koululaisten maksuttoman paikallisliikenteen kokeilemista Jyväskylässä Pieksämäen mallin mukaisesti. Ilmaisen joukkoliikenteen perustellaan mahdollistavan lasten ja koululaisten paikallisliikenteen käytön koulumatkojen lisäksi myös vapaa-ajan matkoilla ja edistävän päiväkotien osallistumista tapahtumiin päiväkodin ulkopuolella. Maksuton paikallisliikenne kasvattaisi ja opettaisi lapsia joukkoliikenteen käyttöön myös tulevaisuudessa.

Joukkoliikennejaoston mielestä kaikki joukkoliikenteen käyttöä lisäävät aloitteet ovat kannatettavia, mutta toteuttamisedellytykset vaativat arviointia. Pieksämäellä liikenteen laajuus ja kattavuus on eri luokkaa kuin Jyväskylässä: kokeilu koskee kolmea autoa ja kolmea linjaa, samoin etäisyydet ovat Pieksämäen vuoroilla lyhyet. Jaoston näkemyksen mukaan Pieksämäen menettely sopii pikkukaupunkeihin, joissa maksavien asiakkaiden määrä on ollut vähäinen. Jyväskylän paikallisliikenteessä on noin 90 linja-autoa ja lähtöjä päivittäin noin 1800. Maksuttomuuden myötä lisäkalustotarve voisi olla useampia autoja kouluvuoden aikana. Yhden lisäauton arvioitu kustannus kouluvuoden ajalta on noin 70 000 euroa (sisältää autopäivä-, tunti- ja kilometrikustannukset).

Jyväskylässä on koulumatkaetuuden saavia oppilaita noin 2300 ja oppivelvollisia noin 12 400. Maksuttomuus toisi aamu- ja iltapäiväruuhkiin noin 2000–5000 lisämatkustajaa, jos oppivelvollisista 20–50 prosenttia käyttäisi palvelua. Muutos toisi nykyiseen palveluun myös keliolosuhteisiin liittyvää, voimakasta kysyntävaihtelua sekä ajoaikojen pidentymistä – käytännössä nykyisen palvelutason heikkenemistä maksaville asiakkaille. Kysyntälisäys edellyttäisi noin 20–30 auton lisäämistä aamun ja iltapäiväruuhkien tarjontaan, mikä tarkoittaisi liikennöintimenon lisäyksinä arviolta noin 1,4–2,1 miljoonaa euroa.

Tällä hetkellä joukkoliikenteen talousarvion asiakastuloissa on otettu huomioon kuntien sivistystoimien maksama osuus perusopetuksen maksuttoman kuljetusoikeuden oppilaiden matkoista, eli noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Sen lisäksi oppilaiden ja lasten itse maksamien matkojen osuus on ollut noin 135 000 euroa vuodessa. Näiden asiakastulojen osuus joukkoliikenteen kokonaistuloista on 13,3 prosenttia, joten sillä on merkittävä vaikutus asiakastulojen ja talousarvion toteutumiseen.

Jaosto arvioi menopuolelle tarvittavan arviolta 1,4–2,1 miljoonan euron lisäys palvelujen hankintaan, jos lapsille ja nuorille myönnetään maksuttomat matkat. Lisäksi on otettava huomioon joukkoliikenteen tulopuolelta vähenevät sivistyspalvelujen 1,335 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutus on siis 2,73–3,43 miljoonaa euroa nettomenoja joukkoliikenteen järjestämiseen. Joukkoliikennejaosto ei voi toimivaltansa rajoissa myöntää näin mittavaa etuutta, koska se vaikuttaa oleellisesti talousarvion toteutumiseen.

Lasten ja koululaisten matkustamiseen on tulossa muutoksia uuden, 1.6. käyttöön otettavan Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän myötä. Muutokset näkyvät käyttäjille halvempina lipputuotteina ja edullisempana matkustamisena, mutta vaikuttavat myös lipputuloihin. Uuden lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotto ja sen tuomat muutokset koko paikallisliikenteen lipputuotteisiin ja hintojen määräytymiseen vyöhykkeisyyden perusteella tulevat vaikuttamaan myös joukkoliikenteen asiakastulokertymään ja sitä kautta talouteen. Muiden etuisuuksien käsittelyt kannattaisi siirtää sellaiseen ajankohtaan, kun tiedetään uuden järjestelmän asiakastulojen taso sekä mahdollisuudet lisäetuuksien määrittelyyn.

Joukkoliikennejaoston näkemyksen mukaan lasten ja koululaisten joukkoliikenteen käytön edistäminen ja mahdollistaminen voidaan toteuttaa halvemmilla lipputuotteilla, mutta myös kattavalla joukkoliikennetarjonnalla, jollainen Jyväskylän seudulla tällä hetkellä on tarjota.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/28051630.1/frmtxt27.htm


Uuraisten Liikenne Ky:n muutosesitys siirtymäajan sopimukseen

Uuraisten Liikenne Ky on esittänyt muutoksia Jyväskylän kaupungin ja Uuraisten Liikenne Ky:n väliseen, 31.5.2017 saakka voimassa olevaan siirtymäajan sopimukseen. Sopimus koskee kahta vuoroa, joita kumpaakin haetaan lopetettavaksi. Liikennöitsijä perustelee lakkauttamisia vuorojen heikolla kannattamattomuudella. Aamuvuoron keskimääräinen asiakastulo 2014 on ollut 0,58 euroa per kilometri ja iltapäivävuoron 0,36 euroa per kilometri.

Joukkoliikennelautakunta päätti hyväksyä liikennöitsijän muutosesityksen ja muutokset tulevat voimaan 1.6.2015. Vuorojen lakkauttamisen myötä koko siirtymäajan sopimus päättyy.

Muutos koskee Jyväskylä–Tikkakoski–Nyrölä–Jyväskylä -yhteysvälin liikennettä. Vuoroja on liikennöity koulupäivien aamuina Jyväskylästä klo 8.00 (Nyrölä klo 8.25–Tikkakoski klo 8.45) sekä iltapäivisin Jyväskylästä klo 13.30 (Tikkakoski klo 14.00–Nyrölä klo 14.15–Jyväskylä klo 14.45). Vuorot ovat palvelleet lähinnä Nyrölän ja Kuikan alueelta Tikkakoskella kulkevia koululaisia.

Jatkossa Jyväskylän ja Tikkakosken yhteysvälin liikenne pystytään kattamaan Jyväskylän paikallisliikenteen vuoroilla. Tikkakoski–Nyrölä -yhteysvälillä vuorot pystytään tarvittaessa järjestämään Jyväskylän Liikenne Oy:n bruttoliikennesopimuksen lisäliikenteenä tai koulutaksikuljetuksina.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/28051630.1/frmtxt30.htm


Kokouksen kaikista asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina.

Kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www3.jkl.fi/paatokset/jlj/2015/28051630.1/index.htm,
esityslistan liitteet osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=JLJ&pvm=28%2e5%2e2015%2016%3a30%3a00


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. (014) 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

28.5.2015Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje