Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 21.5.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 21.5.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta päätti tänään kokouksessaan, että Kuokkalan laboratorionäytteenotosta luovutaan. Tikkakosken monipalvelupisteessä laboratorionäytteitä otetaan ensi syksystä lähtien vähintään kahtena päivänä viikossa nykyisen neljän sijaan.

Laboratorionäytteenottopisteiden vähentäminen Jyväskylän alueella

Perusturvalautakunta otti kokouksessaan pöydältä käsiteltäväkseen laboratorionäytteenottopisteiden vähentämisen Jyväskylän alueella. Lautakunta päätti yksimielisesti, että Kuokkalan näytteenottopisteestä luovutaan. Lautakunta päätti lisäksi, että Tikkakoskella näytteenottoa tehdään vähintään kahtena päivänä viikossa. Nykyisin palvelua on saanut neljänä päivänä viikossa. Näytteenottopäivien määrä arvioidaan kuitenkin uudelleen, mikäli lisätarvetta ensi syksynä ilmenee. Huhtasuolla on jatkossakin yksi näytteenottopäivä.

Päätös oli lähes kokonaisuudessaan toimialajohtajan pohjaesityksen mukainen. Tikkakosken osalta pohjaesitystä muutettiin siten, että näytteenottopäiviä on mahdollista tarvittaessa lisätä syksyllä palvelutarpeen mukaisesti. Toimialajohtajan pohjaesityksessä palvelupäivät olisi rajattu kahteen.

Terveydenhuollon jaoston pöytäkirjassa palvelujohtaja Peltosen pohjaesitys on sisällöllisesti sama, kuin toimialajohtajan pohjaesitys lautakunnassa: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptthj/2015/13051600.0/frmtxt15.htm

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen lääkäreiden rekrytointipalvelun hankinta

Perusturvalautakunta otti pöydältä käsiteltäväkseen myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen lääkäreiden rekrytointipalvelun hankinnan. Päätöksessään lautakunta valtuutti Jyväskylän terveyspalvelut käynnistämään lääkäreiden rekrytointipalvelun kilpailutuksen. Hankinnan kokonaisarvo vuositasolla on arviolta 114 000 euroa.

Taustalla on terveyskeskuslääkäripula, joka on vaivannut Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskusta (JYTE) jo vuosia. Väestöltä on saatu runsaasti palautetta siitä, miksi lääkäriä ei ole tai miksi lääkäri aina vaihtuu. Lääkäripulasta johtuen ostopalvelulääkäreiden kulut ovat kasvaneet.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on ostanut 1.10.2014 alkaen koeluontoisesti rekrytointipalvelua lääkäreiden rekrytointiin keskittyneeltä firmalta 6 kuukauden määräaikaisella sopimuksella. Näyttöä on saatu siitä, että rekrytointifirman kautta saatavilla lääkäriresursseilla on voitu vähentää ostopalvelulääkäreiden tarvetta.

Kokeilun aikana lääkärirekrytointia tekevä firma on etsinyt lääkäreitä solmimaan suoria työsopimuksia Jyväskylän kaupungin kanssa. Palvelun kautta on saatu lääkäreitä ajalle 1.2.–31.8.15 keskimäärin 4,1 lääkäriä kuukaudessa. Yhteensä palvelun kautta on lääkäripalvelua saatu 29 lääkärityökuukautta, joista on tehty sopimukset 13 lääkärin kanssa 1-5 kuukauden mittaisiksi ajoiksi. Maksettu palkka on ollut kaupungin noudattaman työehtosopimuksen mukaisesti keskimäärin noin 10 476 euroa/kk. Jos vastaava resurssi olisi hankittu ostopalvelulääkäritoimintana, kulut olisivat olleen noin 117 000 euroa suuremmat.

Terveydenhuollon jaoston pöytäkirjassa on esitetty pohjaesitys, jonka mukaisena asia tuotiin myös lautakuntaan: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptthj/2015/13051600.0/frmtxt14.htm

Lausunto mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta

Perusturvalautakunta antoi kokouksessaan lausunnon mielenterveys- ja päihdesuunnitelmasta hyvinvointipoliittiselle toimikunnalle. Perusturvalautakunta toteaa lausunnossaan, että Jyväskylässä olisikin hyvä nimetä erillinen mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, jonka tehtävinä olisi koordinoida ja järjestää:

- mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden yhteistyöverkostossa
- lapsiperheiden osalta terveydenhuollon ja lastensuojelun välisen yhteistyön vahvistaminen ja toimintamallin kehittäminen
- poikkihallinnollisen koulutuksen järjestäminen työntekijöille päihde- ja mielenterveysongelmien tunnistamiseen yli hallintorajojen
- työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen liittyvien tekijöiden kehittäminen.

Mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattorin resurssointi otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2016 talousarvion valmistelussa.

Perusturvalautakunta pitää lisäksi tärkeänä, että mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaan pyydetään myös sivistyslautakunnan näkemykset koskien erityisesti lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien varhaista tunnistamista ja puheeksi ottamisen toimintamallin käyttöönottoa. Näkemyksiä toivotaan myös neuvolan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen ja sivistystoimen työntekijöiden välisen yhteisen toimintaverkoston kehittämiseksi.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä mielenterveyshäiriöitä ja päihdehaittoja sekä tunnistaa niitä varhaisvaiheessa ja mielenterveyshäiriöistä ja päihdeongelmista kärsivien potilaiden hoitoa ja kuntoutusta.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/21051500.1/frmtxt83.htm

Lausunto kehitysvammaisten Ahokodin ryhmäkodin korvaavasta uudisrakennuksen vuokrahankkeesta ja hankesuunnitelmasta

Perusturvalautakunta totesi lausuntonaan Tilapalvelun johtokunnalle, että kehitysvammaisten Ahokodin ryhmäkodin korvaava uudisrakennuksen vuokrahanke ja hankesuunnitelma ovat toteuttamiskelpoisia.

Taustalla on kehitysvammaisten Ahokodin ryhmäkodin nykyisten tilojen soveltumattomuus palvelutuotantoon. Aittorinteellä sijaitseva 12-paikkainen ryhmäkoti on teknisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Kiinteistön peruskorjaus ei ole kustannus- ja väistötilasyiden johdosta perusteltua.

Nykyisen Ahokodin tilat on suunniteltu korvattavan uudisrakennuksella. Tontin sijaintipaikka on Kaijanlammentie 9. Suunniteltu kohde on JVA Oy:n toteuttama kerrostalo, jossa 12-paikkainen ryhmäkoti sijoittuisi kerrostalon pohjakerrokseen 764 m2:n suuruisena. Ylempiin kerroksiin tulee normaaleja vuokra-asuntoja, joista JVA vuokraa kuusi asuntoa tukiasunnoiksi tukea tarvitseville kehitysvammaisille nuorille. Ryhmäkodin ja tukiasumisen asukkaita varten henkilöstöä on paikalla ympärivuorokauden. Henkilöstömääräksi on arvioitu yhteensä 18,3 työntekijää.

Ryhmäkodin osuuden kustannusarvio on 1.681.000€, mihin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt ehdollisena avustuksena 50 % investointiavustuksen ja lopun korkotukilainaa. Perusturvalautakunta varautuu toiminnallisesti ja taloudellisesti tilahankkeeseen.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/21051500.1/frmtxt84.htm

Lisäksi perusturvalautakunta antoi kokouksessaan lausunnon Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kaupungin kotihoitoa koskevassa asiassa sekä päätti ensi syksyn kokousajat. Perusturvalautakunnan kokoukset pidetään syksyllä 2015 kello 15 seuraavina torstaipäivinä: 27.8., 24.9., 29.10., 26.11. ja 10.12.

Iltakoulut pidetään klo 15 seuraavina torstaipäivinä: 3.9., 8.10. ja 12.11.2015.

Ponsi liittyen terveyspalveluverkon kehittämistä koskevaan selvitystyön raporttiin

Lautakunta lisäsi ilmoitusasiana esiteltyyn terveydenhuollon palveluverkkoselvitykseen liittyen ponnen. Ponnessa todetaan, että lautakunta moittii terveyspalveluverkon selvitystyön prosessia, jossa asiantuntijalautakunta on jäänyt sivusta katsojaksi omaan vastuualueeseensa kuuluvan asian valmistelussa. Ponnessa todetaan, että lautakunta esitti marras-joulukuussa 2014 virkamiehille Keskustan terveysaseman toimintojen tarkastelua virkamiestyönä siten, että olisiko ollut mahdollista siirtää Keskustan terveysaseman toiminnot muihin toimipisteisiin siten, että Keskusta olisi vapautunut kokonaan. Selvitystyö on annettu konsulttitoimistolle ja toimeksiantoa on laajennettu informoimatta asiasta perusturvalautakuntaa tai sen puheenjohtajia.

Uusi sairaala hankkeeseen puuttuminen näin viime tipassa ei ole suotavaa vallankaan kun raportista ei selviä perusteet, joilla Jyväskylän perusterveydenhuollolle varattua tilaa supistetaan. Tämä supistus vaarantaa noihin tiloihin suunnitellut mm. Opetusterveyskeskuksen perustamisen sekä suunnitellun sote-integraation. Mikäli uuden sairaalan tilojen supistuksessa pysytään, se edellyttää 5 vastaanottohuoneen, neuvotteluhuoneen, opettajaresurssien ja muun tarvittavan varaamista esim. Palokan terveyskeskuksen vuodeosastotoiminnan Uuteen sairaalaan siirtymisen yhteydessä vapautuvista tiloista.

Kokouksen koko esityslistan voi lukea osoitteessa: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/21051500.1/index.htm

Liitteet voi lukea osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PTLTK&pvm=12%2e3%2e2015%2015%3a00%3a00

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 18.3.2015 klo 9–15 Jyväskylän kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32 ja internetissä http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk.htm.

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

21.5.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje