Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.5.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.5.2015

Vuoden 2015 talousarvion muutokset

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat vuoden 2015 talousarvion muutokset:

1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalveluiden määrärahat yhdistetään perusturvan määrärahaksi, jolloin valtuustoon nähden sitova määräraha on 363 098 500 euroa
2. Konsernihallinnon määrärahaan lisätään 10 749 500 euroa, jolloin valtuustoon nähden sitova määräraha on 61 323 600 euroa
3. Kaupunkirakennepalveluiden määrärahaa pienennetään 10 800 900 euroa, jolloin valtuustoon nähden sitova määräraha on 5 154 700 euroa
4. Talouskeskus-liikelaitoksen nettomenot laskevat 51 400 eurolla.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt179.htm

Jyväskylän kaupungin irtautuminen verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa solmitusta verkko-operaattorisopimuksesta

Kaupunginhallitus päätti purkaa 13.6.2012 Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa solmitun operaattorisopimuksen jo toteutuneiden ja mahdollisesti vielä tietoon tulevien olennaisten sopimusrikkomusten perusteella ja vaatii palautettavaksi kaupungin suorittamat ennakkomaksut 475 683,69 euroa laillisine korkoineen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä kaupunki sitoutui 13.6.2012 verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssaverkko-operaattorisopimukseen, jonka tarkoituksena oli turvata yksityisille ja yrityksille mahdollisuus nopeaan laajakaistayhteyteen ja nopeisiin viestintäpalveluihin.

Sopimuksessa on edellytetty kaupungilta sitoutumista hankkeen rahoitukseen yhdessä Kuukaistan kanssa. Operaattorisopimuksen mukaisesti kaupungin rahoituksen edellytyksenä on ollut alusta asti Finnveran tai vastaavan tahon taloudellinen panos hankkeeseen.

Verkko-osuuskunta Kuuskaista on 26.9.2013 ilmoittanut, että operaattorisopimuksen mukaista rahoitusratkaisua ei ole saatu toteutettua. Rahoituksen jäätyä toteutumatta suunnitelman mukaisesti, kaupunginvaltuusto palautti rahoituksen kaupungin takausta koskevan asian 30.9.2013/123 yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi.

Kuntien toimeksiannosta asetettiin selvitysryhmä, joka etsi ratkaisua tilanteeseen Keski-Suomen haja-asutusalueiden tietoliikenneyhteyksien rakentamiseksi. Selvitysryhmä on valmistellut laajakaistahankkeen jatkamista ja tehnyt tätä koskevan toiminta- ja rahoitusmallin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 14.4.2014/36, että kaupunki ei osallistu laajakaistahankkeeseen selvitysryhmän esittämän mallilla siihen liittyvien taloudellisten riskien vuoksi.

Kuuskaistan taloudellinen tilanne on rahoitusjärjestelyjen jäädessä toteutumatta heikko ja se on oman ilmoituksensakin mukaan joutunut sopeuttamaan toimintaansa maksukykyynsä.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt180.htm

Resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon liittyminen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se tekee päätöksen Jyväskylän kaupungin liittymisestä resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon.

Sitra ja Jyväskylän kaupunki ovat toteuttaneet ”Resurssiviisas alue” -projektia vuoden 2013 alusta alkaen. Projektin tavoitteena on ollut kehittää alueellisen resurssitehokkuuden hallinta- ja toimintamalli, joka on sovellettavissa muihinkin Suomen kaupunkeihin ja kuntiin. Projektin tavoitteena on lisäksi ollut, että Jyväskylän alueen yritykset menestyvät kestävällä tavalla ja kasvattavat kilpailukykyä yritysten välisten synergioiden kautta ja, että asukkaat voivat elää ekologisesti kestävää elämää ja heillä on mahdollisuus kehittää asuinkuntaansa resurssiviisaita toimintatapoja. Tavoitteena on lisäksi ollut, että hankkeen kautta valtio ja Suomen muut kunnat saavat keinoja ja työkaluja kansallisen resurssitehokkuuden edistämiseen. Projektin tavoitteet on kuvattu tarkemmin hankkeen alkaessa laaditussa projektisuunnitelmassa. Resurssiviisas alue -projekti päättyy kesäkuussa 2015.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston 15.12.2014 vahvistamassa kaupunkistrategiassa resurssien viisas käyttö on nostettu yhdeksi strategian kolmesta kärjestä. Kevään 2015 aikana kaikki kaupungin eri toimialat ovat strategiaprosesseissaan tunnistaneet niitä toimenpiteitä, joilla resurssiviisaustavoitteita voitaisiin edistää.

Jyväskylän kaupunki on vahvistanut 17.12.2014 allekirjoitetulla aiesopimuksella aikomuksensa liittyä suunnitteilla olevaan resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon. Aiesopimuksella vahvistettiin molemminpuolinen aikomus neuvotella ja tehdä edellä mainittua resurssiviisaustoimintamallin projektin päättymisen jälkeistä soveltamista koskevat muut tarpeelliset sopimukset/sitoumukset sekä sopia muista yhteistyön jatkamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Osapuolilla oli vahva tahtotila jatkaa yhteistyötä aiesopimuksen mukaisilla ehdoilla ja aikataulussa.

Resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon liittymisen edellytyksinä Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Motiva, jotka muodostavat yhdessä kansallisen Palvelukeskuksen, edellyttävät kunnilta tehtäväksi tiettyjä toimenpiteitä, joista Jyväskylässä on jo projektin aikana toteutettu valtaosa. Jotta kunta voidaan hyväksyä verkostoon, tulee sen täyttää seuraavat tavoitteet:

· Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut resurssiviisaustavoitteisiin ja pyrkii saavuttamaan ne viimeistään vuoteen 2050 mennessä (hiilineutraalius, kiertotalous, kestävä ekologinen jalanjälki)
· Kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut yhdessä verkoston muiden jäsenkuntien kanssa määrittämään keskipitkän aikavälin päästövähennys- ja jätteenkierrätystavoitteet (esim. vuodelle 2020 ja 2030).

Tavoitteiden edistämiseksi kunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet, joilla vahvistetaan edellytyksiä luoda työpaikkoja, elinvoimaisuutta ja kestävää hyvinvointia:

· Kunta huomioi resurssiviisaustavoitteet ja -toimenpiteet osana päätöksentekoa ja johtamista.
· Kunta nimeää työtä koordinoivat yhdyshenkilöt ja tärkeimmistä hallinnonaloista muodostuvan työryhmän.
· Kunta laatii pitkän aikavälin tiekartan ja työkirjan, jotka tarkistetaan ja päivitetään tarvittavin aikavälein suunnitelman mukaisesti.
· Kunta integroi tiekartan kunnan/seudun pitkän aikavälin kehitystä ohjaaviin julkilausumiin, kuten strategiaan.
· Kunta tarkastelee tiekartan toimeenpanoa osana vuosittaista talousarviovalmistelua ja budjetoi valitsemilleen resurssiviisaille lippulaivahankkeille rahoitusta.
· Kunta seuraa työkirjan toimeenpanoa osana vuosittaista raportointia.
· Kunta viestii työn edistymisestä ja eri yhteisöjen osallisuusmahdollisuuksista julkisesti.

Sitoumus tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on myös sitoumus toimia esimerkillisesti kestävän hyvinvoinnin edistämisessä, levittää aktiivisesti tietoa resurssiviisaasta toiminnasta ja sen tuloksista sekä myötävaikuttaa näin myös Suomen asemaan kestävän hyvinvoinnin mallimaana.

Kunta sitoutuu tavoitteisiin ja toimenpiteisiin valtuuston päätöksellä. Sitoumus on oikeudelliselta luonteeltaan tavoiteohjelman kaltainen, eikä sen rikkominen aiheuta verkostojäsenyyden päättymisen lisäksi muita oikeudellisia seuraamuksia. Yhtä lailla Jyväskylän kaupunki voi erota seuraamuksitta verkostojäsenyydestä milloin tahansa.

Resurssiviisaiden kaupunkien verkostoon kuulumisesta ei ainakaan ensimmäisinä vuosina koidu kaupungille jäsenmaksuja, koska toimintaa käynnistetään Sitran ja erilaisten EU-hankerahoitusten avulla. Myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti määräytyvän jäsenmaksun suuruus sovitaan yhdessä Palvelukeskuksen ja verkostokaupunkien kesken. Vastineeksi Palvelukeskus tarjoaa verkostokaupungeille erilaisia työkaluja ja muuta käytännön apua, levittää parhaita käytäntöjä sekä valmistelee mainos- ja markkinointimateriaalia resurssiviisauden edistämistyöhön. Lisäksi Palvelukeskus tuottaa vähintään kerran valtuustokauden aikana seurantaraportit valituista resurssiviisausindikaattoreista (CO2 -päästöt, materiaalihäviöt ja ekologinen jalanjälki). Resurssiviisauden neljäs indikaattori, koettu hyvinvointi, kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen säännöllisesti raportoimiin indikaattoreihin.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt181.htm

Hyvinvointipoliittisen toimikunnan toimintasääntö

Hyvinvointipoliittisen toimikunnan toimintasääntö on hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.3.2013/116. Sitä on tarve tarkistaa kaupungin organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutosten vuoksi.

Kaupunginhallitus päätti, että hyvinvointipoliittisen toimikunnan toimintasääntö tarkistetaan siten, että esittelijänä toimikunnan kokouksissa toimii strategia- ja kehittämispäällikkö, hänen poissa tai esteellisenä ollessaan hänen sijaisekseen määrätty. Toimikunnan sihteerinä toimii kansliapäällikön nimeämä työntekijä. Lisäksi toimintasääntöön tehdään organisaatio- ja johtamisjärjestelmämuutoksiin liittyvät tekniset tarkastukset.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt182.htm

Vammaisneuvoston toimintasäännön tarkistaminen

Vammaisneuvosto on kaupunginhallituksen asettama pysyväisluontoinen toimikunta. Kaupunginhallituksen 21.1.2013/39 hyväksymän vammaisneuvoston toimintasäännön mukaisesti vammaisneuvosto on Jyväskylän kaupungin ja sen alueen vammaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vammaisneuvoston toimintasäännön päätösliitteen mukaisesti 1.6.2015 alkaen.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt183.htm

Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhteisestä virkistyspaikasta tehdyn päätöksen kumoaminen

Kaupungin viranhaltijoiden ja työntekijöiden yhteisestä virkistyspaikasta tehdyn päätöksen kumoaminen palautettiin uudelleen valmisteluun kaupunginhallituksen kokouksessa 20.8.2012/243.

Vuoden 1947 kaupunginvaltuuston päätöksessä käyttöoikeuteen on sisältynyt talkoovoimainen ylläpitovelvoite, jolloin kaupunki osallistuu kustannuksiin henkilöstöjärjestöjen hoitaessa Könkkölän torpan alueen ylläpidon. Talkoovoimainen ylläpito ei ole ollut riittävää alueen ja rakennusten kunnon ylläpitämiseksi. Alue ja sen rakennukset, erityisesti päärakennus ovat peruskorjauksen tarpeessa. Kiinteistön välittömät kiinteistönhoito- ja lämmityskustannukset ovat yli 20 000 euroa vuodessa. Peruskorjaus edellyttäisi usean sadan tuhannen euron investointia.

Alueella on ollut vuoden 2013 syksystä alkaen Jyväskylän kaupungin Nuorten taidetyöpajan toimintaa vähäisessä määrin alueen ja tilan kunnon mahdollistamissa rajoissa. Viime vuosina kaupungin henkilöstön käyttöoikeus on tarkoittanut kahden saunan käyttämistä. Kesäaikaan kaupungin henkilöstön käyttöön on ollut varattuna yleiset saunavuorot kerran viikossa. Tämän lisäksi saunoja ovat varanneet käyttöönsä kaupungin työyhteisöt, erilaiset järjestöt ja kaupungin työntekijät yksityishenkilöinä. Saunatilojen käytön hallinnoinnista ja huollosta on vastannut Könkkölä-toimikunta vastuuhenkilöineen. Toimikunnan jäsenet ovat henkilöstöjärjestöjen edustajia.

Könkkölän tilaa koskeva kaupunginvaltuuston vuonna 1947 myöntämä käyttöoikeus on henkilöstöetuus, josta työnantaja voi yksipuoleisesti päättää.

Könkkölän alueen ja rakennusten jatkokäyttö on selvitettävänä ja valmistelussa, asiaa on käsitelty mm. kaupunginhallituksen seminaarissa 11.5.2015. Henkilöstöjärjestöt ovat tehneet 12.3.2015 esityksen kaupunginhallitukselle Könkkölän tilan käytöstä/hallinnoinnista. Henkilöstöjärjestöt ehdottavat, että he hallinnoisivat ja pitäisivät yllä Könkkölän saunoja, ja luopuisivat päärakennuksen hallinnasta, toimien tilalla yhdessä Könkkölä ry:n kanssa. On mahdollista riippuen päätöksistä alueen ja rakennusten omistajuudesta ja jatkokäytöstä, että henkilöstöjärjestöt voivat sopia saunojen käytöstä mahdollisen uuden toimijan kanssa.

Alueen kokonaisratkaisun mahdollistamiseksi ja henkilöstöetuuksien näkökulmasta on edelleen perustelua, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle 27.5.1947/87 tehdyn päätöksen kumoamista henkilöstölle varatusta virkistyspaikasta

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se kumoaa edellä mainituin perustein kaupunginvaltuuston 27.5.1947/87 tekemän päätöksen Könkkölän tilan käyttöoikeudesta henkilöstöjärjestöille.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt184.htm

Kauko Tuupaisen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Könkkölä säilytettävä kaupungin henkilöstöjärjestöjen käytössä

Kauko Tuupainen (PS) ja 27 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 24.9.2012 valtuustoaloitteen, jossa esitetään Könkkölän säilyttämistä henkilöstöjärjestöjen käytössä.

Könkkölän alueen ja rakennusten jatkokäyttö on edelleen selvitettävänä ja valmistelussa, asiaa on käsitelty muun muassa kaupunginhallituksen seminaarissa 11.5.2015. Kaupunginhallitukselle asia on uudelleen valmisteltu 18.5.2015 kokoukseen. Kaupunginjohtaja Koivisto ehdottaa, että se kumoaa edellä mainituin perustein kaupunginvaltuuston 27.5.1947/87 tekemän päätöksen Könkkölän tilan käyttöoikeudesta henkilöstöjärjestöille 1.1.2016 alkaen.

Henkilöstöjärjestöt ovat tehneet 12.3.2015 esityksen kaupunginhallitukselle Könkkölän tilan käytöstä/hallinnoinnista. Henkilöstöjärjestöt ehdottavat, että he hallinnoisivat ja pitäisivät yllä Könkkölän saunoja, ja luopuisivat päärakennuksen hallinnasta, toimien tilalla yhdessä Könkkölä ry:n kanssa. On mahdollista riippuen päätöksistä alueen ja rakennusten omistajuudesta ja jatkokäytöstä, että henkilöstöjärjestöt voivat sopia saunojen käytöstä mahdollisen uuden toimijan kanssa.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt185.htm

Kimmo Suomen (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite uusi liikuntasuunnitelma Jyväskylään

Kimmo Suomi ja 20 muuta kaupunginvaltuutettua ovat 13.2.2015 tehneet valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan että Jyväskylään laaditaan uusi liikuntasuunnitelma. Aloitteessa todetaan, että Jyväskylässä ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa liikuntasuunnitelmaa. Uusi liikuntasuunnitelma esitetään toteutettavaksi hankkeena vuosien 2015 ja 2016 aikana. Liikuntasuunnitelman tulisi ottaa huomioon laajasti sekä fyysiset, toiminnalliset että sosiaaliset toimintaympäristöt ja suunnitelma tulisi toteuttaa vuorovaikutteisesti eri toimijatahojen kanssa.

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti aloitteeseen ja toteaa, että liikuntasuunnitelman laatimiselle on välitön tarve. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden yhdistymisen jälkeen ei liikuntapalveluille ole laadittu asiakirjaa tai ohjelmaa, jonka avulla toimintaa, palveluja ja politiikkaa systemaattisesti ohjataan. Liikuntasuunnitelman laatiminen koetaan tärkeäksi myös erilaisten muutostekijöiden ennakoimisen näkökulmasta. Jyväskylän kaupungin hallinnolliset muutokset, kuntatalouden haasteet, ilmastonmuutostekijät sekä kaupungin liikuntapaikkojen lisääntyneet peruskorjaustarpeet ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka tulee ottaa huomioon nykyistä liikuntapalvelurakennetta arvioitaessa ja tulevaa kehitettäessä.

Lautakunta päättää varata vuoden 2016 talousarvioon talousarviokäsittelyn edetessä tarkentuvan määrärahan liikuntasuunnitelman laatimista varten.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn lausunnon tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että asiassa edetään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittämällä tavalla.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt186.htm

Anna-Leena Sahindalin (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite energiansäästöstä kaupungin omissa kiinteistöissä

Anna-Leena Sahindalin (SDP) ja 40 muun valtuutetun allekirjoittamassa aloitteessa pyydetään selvittämään mahdollisuudet erottaa yksikköjen energiakustannukset sisäisestä vuokrasta. Perusteena muutokselle mainitaan käyttäjien motivoiminen energiansäästöön.

Käyttäjän suorassa vaikutuspiirissä olevan energian kulutuksen mittaus on mahdollista Huhtasuon kesällä 2015 valmistuvassa yhtenäiskoulussa ja päiväkodissa. Huhtasuolla toteutetaan energiansäästön pilottihanke koulun, päiväkodin ja Huhtasuon elinkaarihankkeen palveluntuottajana toimivan Caverion Oyj:n kanssa, missä käyttäjää motivoidaan ja opastetaan eri keinoin energian, erityisesti sähkön, säästämiseen. Energiansäästö tuodaan teemana mukaan myös koulun opetusohjelmaan rehtorin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt187.htm

Kutsuntalautakunnan jäsenten nimeäminen

Kaupunginhallitus valitsi kutsuntalautakuntaan vuosiksi 2015 ja 2016 jäseniksi Christian Palmrosin ja Ilkka Nyyssösen ja heille varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä Raimo Sopo, Sari Laine, Jyri Ylönen ja Hannu Hokkanen.

Kutsuntoihin osallistuville järjestetään lounasruokailu. Kutsunnoista aiheutuvat kustannukset maksetaan kaupunginhallituksen määrärahasta.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt188.htm

Jyväskylän Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 18.5.2015.

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tiina Mikkolan ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Vuoden 2014 tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot hyväksytään maksettavaksi kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä. Yhtiön hallitukseen valitaan ohjeesta poiketen 10 jäsentä, koska hallitukseen kuuluu varsinaisena jäsenenä henkilöstön edustaja henkilöstön edustuksesta yhtiöiden hallituksissa annetun lain mukaisesti.
Kaupunginhallitus esitti nykyisten jäsenten valitsemista edelleen:
Markku Aarnos, puheenjohtaja
Veijo Koskinen, varapuheenjohtaja
Anna-Leena Sahindal
Heidi Nieminen
Vesa Kupari
Marja Komppa
Pirkko Selin
Pasi Hakkarainen
Petri Nyberg
Risto Ryymin, henkilöstön edustaja

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt189.htm

Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Mustankorkea Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 28.5.2015 kello 9.00 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ronsuntaipaleentie 204, Jyväskylä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Esitetään tilinpäätös
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään tilintarkastajien palkkiosta
- Valitaan tilintarkastaja
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
- Valitaan tilintarkastajat

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tiina Mikkolan ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Päätös yhtiön vuoden 2014 tuloksen ja taseen vahvistamisesta ja tuloksen käsittelystä hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.
2. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta hyväksytään.
3. Päätös tilintarkastajien palkkiosta laskun mukaan hyväksytään.
4. Päätös valita tilintarkastajaksi BDO Oy hyväksytään.
5. Esittää kaupungin nimeämät jäsenet valittavaksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti sekä hyväksytään muiden jäseniä nimeävien tahojen esitykset.
6. Yhtiön hallituksen palkkiot hyväksytään kaupungin konserniohjeen mukaisesti.
7. Yhtiön hallitus kutsuu kokouksiinsa puhe- ja läsnäolo-oikeudella asiantuntijana Veli-Jussi Koskisen.

Kaupunginhallitus esittää hallituksen jäseniksi:
Markku Lamberg, pj
Paavo Luukkonen, vpj
Kirsi Knuuttila
Jamaica Hakkarainen
Janne Ruuth
puhe- ja läsnäolo-oikeus, asiantuntija Veli-Jussi Koskinen.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt190.htm

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 22.5.2015.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:
- valtuuston puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2015 - 2016
- eron myöntäminen Toimi Kankaanniemelle Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen
- tilintarkastuskertomus vuodelta 2014
- tarkastuslautakunnan arviointikertomus kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2014
- vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
- lukiokoulutuksen toimenpideohjelma

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että yhtymähallituksen ehdotukset hyväksytään.

http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/18051400.1/frmtxt191.htm

Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus

Lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsaus esiteltiin kaupunginhallitukselle seminaarissa 11.5.2015. Ajankohtaiskatsauksen esittelyä esitetään järjestettäväksi myös kaupunginvaltuustolle 25.5.2015.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päättää järjestää lukiokoulutuksen ajankohtaiskatsauksesta kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisen tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 25.5.2015 jälkeen.

Esityslista liitteineen:
http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=18%2e5%2e2015%2014%3a00%3a00

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

18.5.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje