Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 27.4.

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 27.4.

Jyväskylän terveyspalveluverkon tarkistaminen ja toteuttaminen

Jyväskylässä on suunnitteilla merkittäviä terveyspalvelujen investointeja. Merkittävimmät näistä ovat Uusi sairaala ja Vaajakosken uusi terveysasema, joiden rakennussuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Edellä mainittujen hankkeiden suunnitteluprosessien sekä kaupungin talousarviossa vuodelle 2015 edellytetyn keskustan terveysaseman selvitystyön yhteydessä on käynnistetty terveyspalveluverkon selvitystyö. Samalla on arvioitu myös vastaanottotoiminnan, päivystyksen sekä hoitoonohjauksen toimintamalleja. Jyväskylän kaupungin vastuulla olevien perusterveydenhuollon toimintojen osalta terveyspalveluverkon selvitys ja vastaanoton toimintamallien uudistaminen mahdollistavat toimitilatarpeen laajuuden uudelleen tarkastelun.

Tähän liittyvä terveyspalveluverkkoselvitys on parhaillaan valmisteltavana, mutta Uuden sairaalan ja Vaajakosken terveysaseman valmistelu ja suunnitteluvaihe mahdollistavat aiemmin tehtyjen päätösten muuttamisen. Sairaanhoitopiirille ja uuden sairaalan suunnitteluryhmälle tieto muuttuneesta tilatarpeesta tulee antaa mahdollisimman nopeasti ja Vaajakosken terveysaseman hankepäätöksen täytäntöönpanoon ja hankesuunnitelman tarkistamiseen tulee ottaa aikalisä.

Terveyspalveluverkon tilankäytön tehostamisen kustannustehokkain ratkaisumalli on pienentää suunniteltujen uusinvestointien laajuutta vaarantamatta palveluiden laatua, laajuutta ja tehokkuutta.

Uuden sairaalan osalta palveluverkkoselvitysprosessissa on todettu, että aiemmin suunniteltua tilaohjelmaa voidaan pienentää noin 14 vastaanottohuoneen sekä terapiatilan verran. Tämän on mahdollistanut tilojen tehokkaampi käyttösuunnitelma sekä joidenkin toimintojen sijoittaminen Kyllön terveysasemalle. Uuden sairaalan perusterveydenhuollon tilojen bruttoala pienenee edellä mainituilla toimenpiteillä noin 1.000 brm2 ja toimitilakustannukset noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinnin kustannusarvio pienenee perusterveydenhuollon tilojen osalta noin 3 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Vaajakosken terveysaseman laajuutta on myös mahdollista pienentää. Alustavien selvitysten mukaan laajuus voi pienentyä noin 60 %, joka on tiloina noin 3.500 m2 ja toimitilakustannuksina noin 0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinnin kustannusarvio pienenee noin 6 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Edellä kuvatuilla uusinvestointien laajuusmuutos- ja aikatauluesityksillä ei ole vaikutuksia muiden terveysasemien määrään.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
Kaupunginhallituksen antamaa lausuntoa 27.10.2014/302 Keski-Suomen sairaanhoitopiirille uuden sairaalan tiloista tarkistetaan siten, että perusterveydenhuollon tarvitsemien tilojen määrä on enintään 12.700 brm2 aiemman 13.700 brm2 sijaan ja että kustannusarvio pienenee vastaavasti.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Vaajakosken terveysaseman hankepäätöksen 26.1.2015/10 täytäntöönpanoa lykätään, kunnes tarvittavat selvitykset ja mahdolliset tarkennukset hankesuunnitelmaan on tehty, jonka jälkeen asia tuodaan uudelleen päätettäväksi. Asian etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle viimeistään syyskuussa 2015.

Ennen päätöstä hallituksen jäsen Tapani Mäki ehdotti, että lykkäystä Vaajakosken terveysaseman osalta ei anneta vaan edetään hankepäätöksen 26.2.2015 mukaisesti. Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Tapani Mäki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/27041400.1/frmtxt155.htm

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 29.4.2015.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös toimintavuodelta 2014
- Esitetään tilintarkastajien kertomus vuoden 2014 toiminnasta ja tileistä
- Päätetään vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- Päätetään tilintarkastajan palkkiosta
- Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
- Hyväksytään uusi yhtiöjärjestys
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet
- Valitaan hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Yhtiön tilikauden tulos on 2 740 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja yhtiön voittovarat kirjataan yhtiön voittovarojen tilille.

Yhtiön hallituksessa on 10 varsinaista jäsentä. Hallitukseen ovat kuuluneet:
- Mäkinen Pentti, puheenjohtaja
- Moilanen Seppo, varapuheenjohtaja
- Wallinheimo Sinuhe
- Lauttamus Ulla
- Kuniala Anita (Laukaa)
- Takala Pauliina (Muurame)
- Kankaanniemi Toimi (Uurainen)
- Kähärä Sami
- Pirttiaho Tuuli Kirsikka
- Salminen Petri

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksia on käyty läpi yhtiön omistajakuntien edustajista koostuvissa työryhmissä, joissa esitetyt muutokset on hyväksytty.

Uuden yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5-9 jäsentä.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.3.2015/108 hyväksynyt Jykes Oy:n osakkaiden välisen osakassopimuksen, jonka mukaan yhtiön hallitus muodostuu osakaskuntien kunnanjohtajista ja yrittäjäedustajista.

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tiina Mikkolan ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Päätös yhtiön vuoden 2014 tuloksen ja taseen vahvistamisesta ja tuloksen käsittelystä hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.
2. Päätös myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle hyväksytään päättyneeltä tilikaudelta.
3. Päätös tilintarkastajien palkkiosta laskun mukaan hyväksytään.
4. Päätös valita tilitarkastajaksi BDO Oy hyväksytään.
5. Esitys yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi hyväksytään.
6. Hallituksen jäsenet valitaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
7. Yhtiön hallituksen palkkiot hyväksytään kaupungin konserniohjeen mukaisesti vain yrittäjäedustajille.

Kaupunginhallitus päätti esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan yritysedustajiksi Sami Kähärä, Olli Porkholm, Outi Sahikallio ja yrittäjäjärjestöjen yrittäjäedustajaksi Petri Salminen sekä osakassopimuksen mukaan kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja kunnanjohtajat Jaakko Kiiskilä, Ari Ranta-aho ja Juha Valkama ja että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja varapuheenjohtajaksi Laukaan kunnan esityksen mukaisesti kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että yhtiön hallituksen palkkiot hyväksytään kaupungin konserniohjeen mukaisesti vain yrittäjäedustajille.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/27041400.1/frmtxt156.htm

Jykes Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous

Jykes Kiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 30.4.2015.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Esitetään hallituksen kertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014
- Esitetään tilintarkastajien kertomus vuoden 2014 toiminnasta ja tileistä
- Esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemiin muistutuksiin
- Päätetään vuoden 2014 tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta
- Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
- Valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä tilintarkastusyhteisö

Yhtiön tilivuoden voitto on 154 558,89 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että voitto kirjataan voittovaratilille, jolloin sinne jää voittoa 2 475 712,72 euroa, ja että osinkoa jaetaan 176 636,83 euroa.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen ovat kuuluneet:
- Selin Jaakko, puheenjohtaja
- Blom Jari, varapuheenjohtaja
- Lappalainen Juha
- Timperi Kati-Erika
- Örnmark Maija
- Anttonen Juhani (Laukaa)
- Perämäki Ulla (Muurame)

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Markku Anderssonin ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Päätös yhtiön vuoden 2014 tuloksen ja taseen vahvistamisesta ja tuloksen käsittelystä hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti.
2. Päätös myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta hyväksytään.
3. Päätös tilintarkastajien palkkiosta laskun mukaan hyväksytään.
4. Päätös valita tilitarkastajaksi BDO Oy hyväksytään.
5. Hallituksen jäsenten määrä pidetään seitsemänä ja jäsenet valitaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.
6. Yhtiön hallituksen palkkiot hyväksytään kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää, että nykyiset jäsenet jatkavat hallituksessa.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/27041400.1/frmtxt157.htm


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

27.4.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje