Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 21.4.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 21.4.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 21.4.2015 käsiteltiin muun muassa maakuntakaavan tarkistuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Lausuntoesitys maakuntakaavan tarkistuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Keski-Suomen liitto on ilmoittanut Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen vireille tulosta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 1.4.–30.4.2015. Kuulemisen aikana osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaava sovittaa yhteen valtakunnallista ja maakunnallista sekä useampaa kuntaa koskevaa alueidenkäyttöä. Maakuntakaavan tarkistus koskee voimassa olevaa Keski-Suomen maakuntakaavaa, kaikkia neljää vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta.

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki lausuisi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta muun muassa seuraavaa: ”Maakuntakaava ohjaa muun muassa kuntien yleiskaavoitusta. Useissa keskisuomalaisissa kunnissa on juuri tehty tai tekeillä merkittäviä yleis- ja osayleiskaavoja. Lain mukaan maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella. Näitä tuoreita yleiskaavoja tuskin uusitaan kunnissa aivan heti vaikka maakuntakaavaa tarkistetaankin. Olisi ehkä ollut perusteltua, että OAS:ssa mainitut, teema- tai merkintäkohtaiset, voimassa olevien maakuntakaavojen ajantasaisuusselvitykset olisivat olleet keskeisiltä osin tehtyjä ennen varsinaisen kaavaprosessin käynnistämistä. Näin päivityksen täsmällisempi tarve, perustelut ja sisältö olisi tullut jo kaavan vireille tulovaiheessa selkeämmin esiin.”

Lautakunta esittää lausuttavaksi myös, että rataverkon osalta ”Jyväskylän kaupunki pitää tärkeänä maakuntahallituksen hallitusohjelmatavoitteissaankin priorisoimia Tampere–Jyväskylä-ratayhteyden kehittämistä sekä Jyväskylä–Äänekoski-radan sähköistystä. Tampere–Jyväskylä-radan kehittäminen tulee priorisoida maakunnasta etelän suuntaan kulkevana raideyhteytenä ja harkita muun muassa kaksoisraiteen mahdollisuuksien tutkimista maakunnallisella selvityksellä.”

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/21041630.1/frmtxt111.htm

Palokan Lidlin asemakaavan laajennus ja muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Palokan Lidlin asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä, eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaavan muutosta hakee Lidl Suomi Ky. Kaavan muutosalue sijaitsee Palokan läntisessä aluekeskuksessa Palokanorren tiealueen pohjoispuolelle. Suunnittelualue on asemakaavan ulkopuolista aluetta ja alueen laajuus on noin 3,9 hehtaaria. Kaavamuutosalueen maanomistajia ovat Suomen valtio, Jyväskylän kaupunki ja Lidl Suomi Ky sekä yksityinen maanomistaja. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle. Rakennusoikeudeksi on määritetty 2 900 kerrosalaneliömetriä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/21041630.1/frmtxt112.htm

Hyrkkölän vesiosuuskunnan toiminta-alue nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Hyrkkölän vesiosuuskunnan 2.12.2014 päivätyn vesijohdon ja jätevesiviemärin toiminta-aluekartan julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Jyväskylän kaupungin hallintosäännön mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyy kaupunkirakennelautakunta.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/21041630.1/frmtxt114.htm

Siilinkujan ja Supikujan katusuunnitelmien muutokset hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Halssilan alueen katujen Siilinkuja ja Supikuja katusuunnitelmien muutokset ja päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Nykyiset kadut sijaitsevat paikoitellen asemakaavan mukaisen katualueen reunassa. Katujen linjausta muutetaan siten, että kadun molemmille puolille saadaan lumitilaa. Katualueelta poistetaan puita, pensaita ja mahdollisia muita rakenteita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/21041630.1/frmtxt116.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/21041630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=21%2e4%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

21.4.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje