Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.4.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.4.2015

Heikinkatu - Ramoninkatu asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 1.4.2015 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 62 tonttia 1 Heikinkadun ja Ramoninkadun kulmassa, osoitteessa Ramoninkatu 2.

Tontin 3-62-1 omistaa Senaattikiinteistöt Oy. Tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta. Tontin käyttötarkoitusta halutaan muuttaa siten, että se mahdollistaa opiskelija-asuntojen rakentamisen tontille.

Hakijan perustelu kaavamuutokselle on opiskelija-asuntojen tarve hyvien julkisten kulkuyhteyksien ja hyvien kevytliikenneyhteyksien varrelle sekä koulujen läheisyyteen. Tontille on tarkoitus toteuttaa valtion tukemaa opiskelija-asumista samalla periaatteella kuin radan varrella, toisella puolella Heikinkatua toteutetut hankkeet.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/891

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt134.htm

Lausunto Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan ehdotuksesta

Muuramen kunta on pyytänyt Jyväskylän kaupungin lausuntoa Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan ehdotuksesta 30.4.2015 mennessä.

Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Muuramen taajama-alueen valtatie 9 molemmin puolin rajoittuen Jyväskylän kaupungin rajaan. Osayleiskaava on kaavaselostuksen mukaan aluevarauskaava mutta luonteeltaan strateginen, minkä takia kaavassa on pyritty välttämään yksityiskohtaisia merkintöjä.

Kaavassa osoitetaan asumisen ja työpaikkarakentamisen laajenemisalueita keskustaajamasta pohjoiseen ja luoteeseen. Asumisen laajenemisen pääpaino on valtatien länsipuolella ja työpaikka-alueiden molemmin puolin valtatietä. Työpaikka-alueita on esitetty Jyväskylän rajan tuntumaan Eteläportin työpaikka-alueen jatkeeksi. Valtatien liittymän tuntumaan, ns. Sillanniityn alueelle, on osoitettu kaupallisten palvelujen alue, johon voi sijoittua tilaa vaativaa erikoiskauppaa enintään 20 000 k-m² ja päivittäistavarakauppaa 2000 k-m2. Keskustaan, valtatien itäpuolelle, osoitettu C-merkintä mahdollistaa 15 000 k-m2 vähittäiskauppaa. Myös maakuntakaavan mukaiseen läntiseen ohitustiehen on varauduttu.

Osayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä internetissä osoitteessa: http://www.muurame.fi/fi/keskustaajama/

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän kaupunki lausuu Muuramen kunnalle keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa:

Seudullisten selvitysten mukaan Muuramen kasvu on viime vuosina suuntautunut voimakkaasti Muuramen keskustasta kaupungin keskustan suuntaan ja Kinkomaalle. Tämä on yhdessä sovitun seudullisen rakennemallin tavoitteiden mukaista. Valtatie 9:n varrelle ja tuntumaan sijoittuvien uusien työpaikka-alueiden merkitys on suuri sekä Muuramelle että seudullisesti.

Muuramen keskusta sekä sen itä- ja pohjoispuoleiset alueet ovat osa seudullisen rakennemallin ”Asuminen ja joukkoliikenne” -vyöhykettä. Muuramen keskustaajaman osayleiskaavassa uutta asumista on sijoitettu jonkin verran myös irralleen joukkoliikenneyhteyksistä. Henkilöauton osuus on merkittävä seudun kuntien välisessä liikkumisessa, sillä jopa 90 prosenttia matkoista tehdään henkilöautolla. Uuden asumisen sijoittaminen irralleen joukkoliikenneyhteyksistä ei ole omiaan lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen ruuhkahuippuihin ajoittuvat henkilöautomatkat aiheuttavat lisääntyviä ongelmia Jyväskylän rantaväylällä ja katuverkossa.

Jyväskylän kaupungilla ei ole muuta huomauttamista osayleiskaavaan.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt135.htm

Rakennuskiellon jatkaminen Nisula - Mäki-Matin omakotialueella

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti, että päätösliitteenä olevaan karttaan rajatun Nisula – Mäki-Matin omakotialueen rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n nojalla 31.12.2016 vuoden loppuun.

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 asettaa Nisula - Mäki-Matin omakotitaloalueen kahdeksi vuodeksi rakennuskieltoon suojelukaavan laatimista varten. Alueen suojeleminen asemakaavalla on tarpeen, koska alue on määritelty ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja nykyinen asemakaava ei riittävästi ohjaa alueen säilymistä. Kaupunginhallitus jatkoi rakennuskieltoa vuonna 2014 yhdellä vuodella ja kielto on päättymässä 29.5.2015.

Maakunnallisesti arvokas Nisula - Mäki-Matin omakotialue on sijaintinsa ja luonteensa vuoksi kiinnostava ja arvostettu asuinalue, myös asukkaiden mielestä. Alueen korjaus- ja täydennysrakentamispaineet ovat rakennusten iän ja kunnon vuoksi kasvaneet. Rakennuskielto ei kuitenkaan estä eikä vaikeuta rakennusten kunnossapitoa eikä viranomaisvalvonnan kannalta muuta vähäistä toimenpidettä. Rakennuskiellon aikana tarvittavista rakennustoimenpiteistä on syytä keskustella rakennusvalvonnan kanssa. Rakennuskieltoalueelle voidaan myöntää poikkeamislupia, jos rakentaminen on linjassa alueen suojelutavoitteiden kanssa.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt136.htm

Tilapalvelu -liikelaitoksen johtosäännön tarkistaminen

Johtokunnan kokoonpanoon lisätään henkilöstön edustaja sekä hallintosäännön tarkistamisesta johtuen korjataan johtokunnan ja johtajan valtuuksia saatavan velkajärjestelyn osalta.

Tilapalvelu-liikelaitoksen nykyinen johtosääntö on luettavissa osoitteessa http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/print_it/2752.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Tilapalvelu-liikelaitoksen johtosääntöön tehdään edellä ehdotetut muutokset lukuun ottamatta 4§:ää joka säilytetään ennallaan. Uusi johtosääntö tulee voimaan 1.5.2015 lukien.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt137.htm

Jyväskylän vakuutuspolitiikka ja vakuutusratkaisut

Jyväskylän kaupungin vakuutuspolitiikan tarkoituksena on vahvistaa päälinjat ja periaatteet, joiden mukaisesti kaupungin toimintojen, henkilöstön ja palveluiden käyttäjien, omaisuuden sekä vastuiden vakuutussuoja toteutetaan.

Vakuutuspolitiikassa määritellään vakuuttamisen vastuut, toimintatavat ja linjaavat periaatteet. Vakuutuspolitiikan tavoitteena on varmistaa sovellettavien vakuutusratkaisujen toimiva ohjaus, riskinkantokyvyn ja -halun mukainen taso sekä vakuutussuojan kassavirtaa ja tulosta tasoittava toteutus.

Kaupunginhallitus on päättänyt Jyväskylän kaupungin vakuutusratkaisuista vakuutustarpeen arvioinnin ja hankinnan kilpailutuksen perusteella 7.9.2009/442. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt vakuutussuojan muutoksista 12.5.2014/162.

Jyväskylän kaupunkikonsernissa on toteutettu vakuutusten nykytilan arviointi sekä vakuutussuojan uudistustarpeiden arviointi 1.11.2014 - 28.2.2015. Vakuutuskartoituksessa olivat mukana Jyväskylän kaupungin lisäksi tytäryhteisöt Total Kiinteistöpalvelut Oy, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, Mustankorkea Oy, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, Jyväs-Parkki Oy, Jykes Kiinteistöt Oy, Jyväskylän Paviljonkisäätiö, Education Facilities Oy, Jyväskylän Jäähalli Oy.

Vakuutustarpeen arvioinnin tuloksena konsernin vakuutusratkaisuja sekä vakuutussuojan järjestämistapaa on perusteltua päivittää.

Vakuutusten hankinnan kilpailutus sekä vakuutussuojan järjestämistavan uudistukset toteutetaan kaupungin vakuutuspolitiikassa määriteltyjen linjausten pohjalta. Uudistettu vakuutuskokonaisuus ja sopimukset vakuutuslaitosten kanssa astuvat voimaan 1.1.2016.

Kaupunginhallitus päätti:
1. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin vakuutuspolitiikan päätösliitteen mukaisesti.
2. Kaupunginhallitus päättää vakuutusten hankinnan kilpailuttamisesta vuoden 2015 aikana vakuutuspolitiikassa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt138.htm

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.8.–31.12.2015

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- Valtuuston kokoukset syyskaudella 2015 pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 31.8., 28.9., 26.10., 30.11. (kello 16.00) ja 14.12.
- Valtuuston seminaarit syyskaudella 2015 pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä: 21.9. ja 9.11.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt139.htm

Kaupunginhallituksen kokoukset 1.8.–31.12.2015

Kaupunginhallitus päättää pitää kokouksensa 1.8.–31.12.2015 seuraavasti:

- Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään parillisten viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00 alkaen. Tarvittaessa kokous voidaan pitää myös parittoman viikon maanantaina. Syyskauden kokoukset pidetään 3.8.–21.12. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kaupunginhallituksen iltakouluja pidetään maanantaista 10.8. alkaen kahden viikon välein parittomien viikkojen maanantaipäivinä kello 14.00. Iltakouluja ei pidetä hallituksen seminaaripäivinä 7.9. ja 5.10.
- Kaupunginhallituksen seminaarit pidetään kello 8–16 seuraavina maanantaipäivinä: 7.9. ja 5.10. Ylimääräisiä seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kaupunginhallituksen talousarvioseminaari on 12.–13.11.
- Kokoukset, iltakoulut ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti niitä voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.
- Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa, os. Vapaudenkatu 32, kokousta seuraavan viikon tiistaina tai seuraavana työpäivänä sen jälkeen, jos tiistai on pyhäpäivä.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt140.htm

Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan johtajasopimuksen, johon tehtiin yksi tekninen muutos.

Sopimuksessa todetaan mm. seuraavaa: Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin operatiivista toimintaa ja taloutta ja vastaa tehtävistään kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja edustaa kaupunkia ja hoitaa kaupungin elinkeinoelämän operatiivisia suhteita. Kaupunginjohtaja toimii tehtävässään siten, että hän on tasapuolisesti kaikkien kuntalaisten ja poliittisten ryhmien käytettävissä. Kaupunginjohtajan palkka 1.5.2015 alkaen on 12 000 euroa kuukaudessa. Kaupunginjohtajan palkka on kokonaispalkka, johon sisältyy yli- ja lisätyökorvaukset. Tehtävässä ei noudateta työaikaa. Kaupunginjohtajalla on lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan hyväksymä autoetu (sopimuksen alkaessa 920 euroa/kk) ja matkapuhelinetu (20 euroa/kk) sekä tehtävien hoitamisen kannalta tarvittavat netti ja muut tietoliikenneyhteydet. Luontaisetujen arvo perustuu kulloinkin voimassa oleviin verohallinnon määräyksiin ja ohjeisiin. Kaupunginjohtajan palkkauksen taso ja kilpailukyky kuntasektorilla arvioidaan vuosittain vuosittaisen tavoite- ja tuloskeskustelun yhteydessä. Kaupunginjohtajalla on velvollisuus pyytää lupaa mahdollisista luottamustoimista, joilla on vaikutusta tehtävien hoitoon.

Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginjohtajan virkavaali vahvistetaan. Timo Koivisto valitaan kaupunginjohtajaksi kahdeksan vuoden määräajaksi 1.5.2015 alkaen.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt141.htm

Luottamushenkilöiden osallistuminen Kuntaliiton verkostotyöhön

Suomen Kuntaliiton toiminnassa on säännöllisesti toimivia verkostoja, vuosittaisia tapahtumia sekä yksittäisiä kokouksia, jotka on suunnattu kuntien luottamushenkilöille. Tällaisia ovat esimerkiksi Uso3-verkosto ja kuntapuheenjohtajapäivä.

Uso-verkoston tehtävänä kuntien organisaatioiden ja johtamisen kehittäminen. Sen toimijoina ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkoston toimintaan on osallistunut noin 50 kaupunkia ja kuntaa vuodesta 2010 alkaen. Jyväskylä on ollut mukana alusta lähtien. Toiminnan kolmas vaihe, Uso3, toteutetaan vuosina 2015–2016.

Kuntapuheenjohtajapäivä järjestetään ensimmäistä kertaa kesällä 2015. Se on jatkossa vuosittainen tapahtuma, sisartapahtuman Kuntajohtajapäivän tavoin. Päivä tarjoaa paikan verkostoitua, tavata kollegoja eri puolilta maata sekä saada ajankohtaista tietoa päivän polttavista kysymyksistä. Kuntapuheenjohtajapäivä on tarkoitettu kunnanhallitusten ja valtuustojen puheenjohtajille sekä varapuheenjohtajille.

Kaupunginhallitus päätti, että Uso3-verkoston teemaseminaareihin ja suurten kaupunkien KuntaVertaiset-kokouksiin osallistuu kerrallaan enintään kolme luottamushenkilöä. Puheenjohtajat sopivat tilaisuuksiin osallistujat ensisijaisesti kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajista ja toissijaisesti kaupunginhallituksesta. Mikäli edellä mainitut ovat estyneitä, puheenjohtajat voivat sopia osallistujat valtuustoryhmien ja lautakuntien puheenjohtajista.

Kuntapuheenjohtajapäiville osallistuvat ensisijaisesti kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat. Heidän estyneenä ollessaan puheenjohtajat sopivat kaksi osallistujaa varapuheenjohtajista.

Uso3-tilaisuuksiin ja kuntapuheenjohtajapäiville nimetyille edustajille maksetaan palkkiosäännön mukaiset korvaukset.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt143.htm

Anna-Leena Sahindalin (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistamiseksi

Anna-Leena Sahindal (SDP) ja 47 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 30.3.2015 valtuustoaloitteen johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistamiseksi. Aloitteessa todetaan, että sidonnaisuuksien ilmoittaminen tuo lisää avoimuutta päätöksentekoon ja palvelee kunnan ja kuntalaisten etua. Sidonnaisuuksia ovat muun muassa jäsenyydet eri yritysten hallituksissa, kaupungin omistamien yhtiöiden ja kuntayhtymien luottamuselimissä sekä liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistusosuudet. Aloitteessa ehdotetaan, että Jyväskylän johtavien tilivelvollisten virkamiesten taloudelliset sidonnaisuudet pitää selvittää ja antaa tiedoksi päätöksentekijöille.

Jyväskylän kaupungin johtoryhmän jäsenten ja varajäsenten tiedot sidonnaisuuksista on julkaistu kaupungin verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/organisaatio/johtoryhma

Kaupunginhallitus päätti saattaa edellä esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt144.htm

Hippoksen alueen kehittäminen ja siihen liittyvä esiselvitys

Tavoitteena on luoda Hippoksen alueesta kansainvälisesti ja valtakunnallisesti kiinnostava, uudenlainen monipuolisen liikunnan ja siihen liittyvien hyvinvointipalvelujen sekä tutkimuksen keskus.

Tavoitteena on myös tukeutua alueella jo toimiviin liikunnan, huippu-urheilun tutkimuksen, liikunnan opetuksen ja hyvinvoinnin palveluihin sekä etsiä myös uusia toimijoita alueen palveluiden tarjoajiksi ja käyttäjiksi. Varsinkin hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvillä aloilla uusilla toimijoilla on laajat kasvunäkymät.

Keskeistä on myös selvittää tarkemmin Hippoksen alueen toiminnallisia konsepteja, maankäyttöä ja erilaisia yksityisiä rahoitusratkaisuja alueen kehittämiseen ja tarvittaviin investointeihin.

Hippoksen alue on tällä hetkellä pirstaleinen ja rakennukset huonokuntoisia. Varsinkin kaupungin omistamat Monitoimitalo, Hipposhalli ja tekojäärata ovat perusteellisen korjauksen tarpeessa ja niiden n. 25 miljoonan euron korjauskustannuksiin on joka tapauksessa varauduttava tulevina vuosina.

Hippoksen alue on määritelty yhdeksi kaupungin merkittävimmistä kaupunkikehittämisalustoista. Kehitysajatusta tukevat myös muun muassa Jyväskylän kaupunkiseudun vuosille 2014–2015 laadittu kasvusopimus, jonka mukaan yhtenä keskeisenä strategisena kehittämis- ja osaamisalueena ovat liikunnan ja hyvinvoinnin uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Lisäksi kaupungin vuoden 2015 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa Hippos nimetään yhtenä strategisena kehittämishankkeena kohdassa ”Kilpailukykyä ja elinvoimaa vahvistavat hankkeet”. Myös Jyväskylän uudessa kaupunkistrategiassa liikunnan ja hyvinvoinnin huippuosaaminen nähdään toimivan merkityksellisenä elinkeinoelämän monipuolistajana.

Esiselvityksen jälkeen on käynnistetty alueen hankesuunnittelu- ja kaavoitusvaihe, missä tuotetaan päätöksentekoa varten tarkemmat muun muassa laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, rahoitusta, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tiedot. Vasta tämän ns. kakkosvaiheen jälkeen vuonna 2017 päätetään varsinaisesta hankkeen toteutuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää Hippoksen alueen kehittämisestä ja esiselvityksestä kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 38 §:n mukaisen tiedonantotilaisuuden valtuuston kokouksen 27.4.2015 jälkeen.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
3. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen kuuden jäsenen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Kaupunginhallitus esittää, että nykyiset jäsenet jatkavat, paitsi puheenjohtajaksi esitetään Aarno Lahtista ja nykyinen puheenjohtaja Jouko Asikainen siirtyy jäseneksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt146.htm

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen talousjohtaja Ari Hirvensalon ja antoi hänelle seuraavan ohjeet.

1. Vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Vuoden 2015 talousarvio hyväksytään yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisena.
5. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
7. Hyväksytään asukasedustajien valinta hallitukseen Jyväskylä Vuokra-asunnot Oy:n asukasneuvoston esityksen mukaisesti.
8. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT- yhteisö).

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä. Kaupunginhallitus esittää, että nykyiset jäsenet jatkavat lukuun ottamatta Petri Vähäkangasta, jonka tilalle esitetään Panu Piirtola.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt147.htm

Jyväskylän Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tiina Mikkolan ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.

1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 antaman ohjeen mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten määrä pidetään entisellään.
7. Vuoden 2015 talousarvio ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinnasta. Kaupunginhallitus esittää, että nykyiset jäsenet jatkavat.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt148.htm

Jyväs-Parkki Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen kaupungingeodeetti Erja Saarivaaran ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.

1. Tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti.
5. Tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenmäärä pidetään seitsemänä.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten valinnasta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisestä. Kaupunginhallitus esittää, että nykyiset jäsenet jatkavat.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/20041400.1/frmtxt149.htm

Kuntalain 40 §:n mukainen selvityspyyntö luottamushenkilöltä mahdollisesta virheellisestä menettelystä luottamustoimessa

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kimmo Suomelta saamansa selvitykset ja tältä osin asia on loppuun käsitelty.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

20.4.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje