Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 7.4.2015

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 7.4.2015

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 7.4.2015 käsiteltiin muun muassa Nisula-Mäki-Matin omakotialueen rakennuskiellon jatkamista.

Nisula-Mäki-Matin omakotialueen rakennuskiellolle esitetään jatkoa

Kaupunkirakennelautakunta päätti ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Nisula-Mäki-Matin omakotialueen rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla kahdella vuodella. Lain mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon enintään kahdeksi vuodeksi alueelle, jolle asemakaavan laatiminen on vireillä, minkä jälkeen kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan.

Kaupunginhallitus päätti 21.5.2012 asettaa Nisula-Mäki-Matin omakotitaloalueen kahdeksi vuodeksi rakennuskieltoon suojelukaavan laatimista varten. Alueen suojeleminen asemakaavalla on tarpeen, koska alue on määritelty ympäristöministeriön vahvistamassa maakuntakaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja nykyinen asemakaava ei riittävästi ohjaa alueen säilymistä. Kaupunginhallitus jatkoi rakennuskieltoa vuonna 2014 yhdellä vuodella 29.5.2015 saakka.

Suojelukaavaluonnos on tavoitteena asettaa nähtäville kesällä 2015. Tavoitteena on, että alueen suojelukaava on lainvoimainen vuoden 2016 aikana. Rakennuskielto poistuu, kun asemakaavan hyväksymispäätös kuulutetaan tulemaan voimaan. Suojelukaava käsittää yli 250 tonttia.

Rakennuskielto ei estä eikä vaikeuta rakennusten kunnossapitoa eikä viranomaisvalvonnan kannalta muuta vähäistä toimenpidettä. Rakennuskiellon aikana tarvittavista rakennustoimenpiteistä on syytä keskustella rakennusvalvonnan kanssa. Rakennuskieltoalueelle voidaan myöntää poikkeamislupia, jos rakentaminen on linjassa alueen suojelutavoitteiden kanssa.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/07041630.1/frmtxt99.htm

Valkolan katujen katusuunnitelmiin hyväksyttiin muutoksia

Lautakunta hyväksyi Valkolan alueen katujen Kaltiokuja, Kyöpelinkuja, Keijunpolku (Porepolun ja Valkolantien välillä) ja Valkolantie (Kaltiokujan ja kääntöpaikan välillä) katusuunnitelmien muutokset. Lisäksi lautakunta päätti, että maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Katujen kerros- ja pintarakenteet uusitaan. Katujen linjausta muutetaan siten, että kadun molemmille puolille voidaan rakentaa avo-ojat, jolloin samalla kadun reunoille saadaan lumitilaa. Katualueelta poistetaan puita ja pensaita katurakenteen toteuttamisen vaatimalta leveydeltä. Myös katujen valaistus uusitaan ja katujen reuna-alueet nurmetetaan. Hanke on aikataulutettu elo–lokakuulle. Saneeraushankkeen yhteydessä Jyväskylän Energia uusii suunnittelualueella vesihuoltoverkostoa.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/07041630.1/frmtxt103.htm

Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan ehdotuksesta lausunto

Muuramen kunta on pyytänyt Jyväskylän kaupungin lausuntoa Muuramen keskustaajaman osayleiskaavan ehdotuksesta. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Muuramen taajama-alueen valtatie 9:n molemmin puolin rajoittuen Jyväskylän kaupungin rajaan.

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki lausuu Muuramen kunnalle keskustaajaman osayleiskaavaehdotuksesta seuraavaa:

”Seudullisten selvitysten mukaan Muuramen kasvu on viime vuosina suuntautunut voimakkaasti Muuramen keskustasta kaupungin keskustan suuntaan ja Kinkomaalle. Tämä on yhdessä sovitun seudullisen rakennemallin tavoitteiden mukaista. Valtatie 9:n varrelle ja tuntumaan sijoittuvien uusien työpaikka-alueiden merkitys on suuri sekä Muuramelle että seudullisesti.

Muuramen keskusta sekä sen itä- ja pohjoispuoleiset alueet ovat osa seudullisen rakennemallin ”Asuminen ja joukkoliikenne” -vyöhykettä. Muuramen keskustaajaman osayleiskaavassa uutta asumista on sijoitettu jonkin verran myös irralleen joukkoliikenneyhteyksistä. Henkilöauton osuus on merkittävä seudun kuntien välisessä liikkumisessa, sillä jopa 90 prosenttia matkoista tehdään henkilöautolla. Uuden asumisen sijoittaminen irralleen joukkoliikenneyhteyksistä ei ole omiaan lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Aamun ja iltapäivän työmatkaliikenteen ruuhkahuippuihin ajoittuvat henkilöautomatkat aiheuttavat lisääntyviä ongelmia Jyväskylän rantaväylällä ja katuverkossa.

Jyväskylän kaupungilla ei ole muuta huomauttamista osayleiskaavaan.”

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/07041630.1/frmtxt105.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2015/07041630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KARLTK&pvm=7%2e4%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aimo Asikainen, p. 050 381 9577, aimo.asikainen[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

7.4.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje