Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 7.4.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 7.4.2015

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hämeenkadun alueen asemakaavaa koskevasta valituksesta

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 24.3.2014 hyväksynyt asemakaavan muutoksen ja tonttijaon 5. kaupunginosan kortteleihin 65, 139 ja 140 sekä katu- ja puistoalueelle (Hämeenkadun alue).

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 14.1.2015 annetulla päätöksellä nro 15/0007/2 hylännyt Kauko Sorjosen säätiön valituksen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä.

Kauko Sorjosen säätiö on jättänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Kaupungin vastineen yhteenveto

Valituksenalaista asemakaavamuutosta koskeva valtuuston hyväksymispäätös ei ole lainvastainen eikä se ole syntynyt esteellisyyden taikka muunkaan syyn vuoksi virheellisessä järjestyksessä. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tulkinta kaavamuutoksen vireilletulosta, vireilletulosta ilmoittamisen riittävän aikaisesta ajankohdasta, kaavoitusmenettelyn vuorovaikutteisuuden toteutumisesta ja osallistumismahdollisuuksista tiedottamisesta on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Osallisilla on ollut mahdollisuus saada riittävän aikaisessa vaiheessa sekä koko kaavan valmistelun ajan tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelyistä. Kaavoitusmenettelyssä on turvattu osallisten ja kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet sekä avoimella ja riittävällä tiedottamisella että tosiasiallisella mahdollisuudella osallistua kaavan valmisteluun, kaavan vaikutusten arviointiin ja mielipiteen ilmaisemiseen asiassa.

Kaava-aineisto on kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/41

Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalla olevan selvityksen sekä vaatia annetun selvityksen, Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausutun ja asemakaavamuutoksen päätösasiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä.

Asemakaavamuutoksen valmistelu ja asemakaavamuutoksen hyväksyminen on toteutettu Jyväskylän kaupungin hyvän kaavoitustavan sekä maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen osallistumista ja vuorovaikutteisuutta koskevien menettelysäännösten sekä perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt120.htm

Oikaisuvaatimus sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialajohtajien valinnoista

Pasi Lehtola on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksiin 16.2.2015/48–50 kaupungin toimialajohtajien valinnoista.

Lehtola katsoo, että toimialajohtajien valinnat olisivat kunnan ja kuntalaisten edun vuoksi tullut täyttää normaalilla viranhakumenettelyllä, vaikka sinällään peruste pyrkiä löytämään viranhaltijoille uutta tehtävää on hyväksyttävä. Lehtola katsoo, että normaali viranhakumenettely ei sulje pois pätevimmän henkilön löytämistä kaupungin sisältä laajemmasta joukosta.

Kaupunginhallitus päätti hylätä Lehtolan oikaisuvaatimuksen kaikilta osin, koska toimialajohtajan valinnat on tehty perustuen viranhaltijalain 37 §:ään tilanteessa, jossa kaupungin organisaatiossa on toteutettu johtamisjärjestelmän ja organisaationmuutos, joista on käyty yhteistoimintamenettely ja, koska tehtäviin valitut viranhaltijat täyttävät toimialajohtajien kelpoisuusvaatimukset koulutuksensa ja kokemuksensa puolesta.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt121.htm

Mustankorkea Oy:n osakkeiden myynti Laukaan ja Muuramen kunnille

Mustankorkea Oy:stä on tullut täysin kuntien omistama yhtiö, kun Jyväskylän kaupunki on valtuuston päätöksellä 14.5.2012/58 ostanut Vapo Oy:ltä 275 Mustankorkea Oy:n osaketta. Kaupungin Vapo Oy:n kanssa tekemän kaupan jälkeen yhtiön osakkeiden omistus jakautuu seuraavasti: Jyväskylän kaupunki 91,6 %, Laukaan kunta 5,8 % ja Muuramen kunta 2,6 %.

Laukaan kunnalle on tarjottu ostettavaksi 35 osaketta ja Muuramen kunnalle 16 osaketta. Kauppojen jälkeen omistussuhteet yhtiössä ovat seuraavat: Jyväskylän kaupunki 82,7 %, Laukaan kunta 11,4 % ja Muuramen kunta 5,9 %.

Konserniohjausryhmän lausunto:

Konserniohjausryhmä puoltaa kaupungin omistamien Mustankorkea Oy:n osakkeiden myyntiä Laukaan ja Muuramen kunnille siten, että osakkeen omistus jakautuu omistajien kesken omistajakuntien keskinäisen suhteellisen aseman säilyttämisen perusteella. Osakkeiden myyntihinta perustuu kauppahintaan, jolla kaupunki osti yhtiön osakkeet Vapo Oy:ltä. Strategisesti ja toiminnallisesti on perusteltua, että Mustankorkea Oy on kuntaomisteinen yhtiö, jolla on mahdollisuus tuottaa kunnille jätelaissa kunnalle määrättyjä tehtäviä, kehittää toimintaansa ja samalla edistää kuntaomistajiensa etua jätehuoltoasioiden järjestämisessä.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki myy omistamistaan Mustankorkea Oy:n osakkeista Laukaalle 35 ja Muuramelle 16 osaketta (yhteensä 51 osaketta) 30 182 euroa per osake päätösliitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt122.htm

Kyydinvälityspalvelun kilpailuttaminen

Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusyksikkö aloitti keväällä 2013 Jyväskylää, Muuramea ja Laukaata koskevan selvityksen, joka koski matkojen yhdistelyä hoitavan keskuksen perustamista. Selvitystyössä tarkasteltiin kyydinvälityspalveluksi nimetyn keskuksen perustamisen kannattavuutta sekä mahdollista toimintamallia.

Sekä Laukaan että Muuramen vetäytyminen ja SOTE -järjestäytymislain valmistelussa ilmi tulleet sopimusvelvoitteet ovat hidastaneet kyydinvälityspalveluprosessin etenemistä eikä kyydinvälityspalveluun liittyviä kilpailutuksia ole voitu viedä eteenpäin ennen kuin päätös SOTE -järjestäytymislain voimaantulosta on selvinnyt. SOTE -järjestäytymislain mahdollisen voimaantulon siirtyminen on nyt varmistunut ja näin ollen kyydinvälityspalvelun valmistelua voidaan jatkaa Jyväskylän osalta.

Muuramen ja Laukaan pois jäämisen vuoksi on perusteltua, että seudullisen kyydinvälityspalvelukeskuksen sijaista Jyväskylään perustetaan oma kyydinvälityspalvelukeskus. Perustettavan kyydinvälityspalvelukeskuksen hallinnointi toteutetaan kaupunkirakennepalvelulautakunnan alaisena toimivassa henkilökuljetusyksikössä, jossa jatketaan kyydinvälityspalvelukeskuksen valmistelua ja kilpailutusta.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:

1. Aiemmin päätetyn seudullisen kyydinvälityspalvelukeskuksen sijasta Jyväskylään perustetaan oma kyydinvälityspalvelukeskus ja kyydinvälityspalvelukeskuksen valmistelua ja kilpailutusta jatketaan Jyväskylän osalta Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusyksikössä.

2. Kyydinvälityspalvelukeskus toteutetaan aiemmin sovitusti ostopalveluna. Tilaajatahon roolina on sopimusten hallinnointi. Kyydinvälityksestä sekä liikennöinnistä on tehty erilliset sopimukset.

3. Kaupunginhallitus hyväksyy kyydinvälityspalvelun valmistelun, kilpailutuksen ja valvonnan toteuttamisen Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusyksikön alaisuudessa.

4. Kyydinvälitystä koskevat asiat käsitellään perustettavassa virkamiestyöryhmässä, jossa on edustus henkilökuljetusyksikön lisäksi perusturvasta ja vammaisneuvostosta. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnalla on otto-oikeus kyydinvälityspalvelua koskeviin asioihin.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt123.htm

Vanhusneuvoston jäsenmuutos

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron vanhusneuvoston jäsen Mikko Voutilaiselle ja nimetä uudeksi jäseneksi Jaakko Knuuttilan vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ikääntyvien yliopiston esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron vanhusneuvoston varajäsen Olavi Kauraselle ja nimetä uudeksi varajäseneksi Kaisa Tiaisen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ikääntyvien yliopiston esityksen mukaisesti.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt124.htm

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunnan jäsenmuutokset

Kaupunginhallitus myönsi eron Pirkko Rastaalle Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi jäsenen tehtävään Ritva-Leena Laukkanen-Abbeyn johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallitus myönsi eron Ritva-Leena Laukkanen-Abbeylle Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi varajäsenen tehtävään Pirkko Rastaan johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt125.htm

Eron myöntäminen Kimmo Suomelle luottamustehtävistä

Kaupunginhallitus myönsi eron Kimmo Suomelle Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan tehtävästä ja päätti yksimielisesti, että Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan uuden jäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi jätetään pöydälle kunnes valtuusto on valinnut uuden kaupunginhallituksen jäsenen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

1. Kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Suomelle eron valtuutetun tehtävästä ja toteaa, että hänen tilalleen uudeksi varsinaiseksi valtuutetuksi nousee sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Simo Halttunen.

2. Kaupunginvaltuusto myöntää Kimmo Suomelle eron kaupunginhallituksen jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt126.htm

Total Kiinteistöpalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Tiina Mikkolan ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.

1. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
2. Tilinpäätös vahvistetaan.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen ohjeen mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Lisäksi kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajalle ohjeen hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan valinnasta:
Kimmo Ojala, pj
Pentti Niekka, vpj
Anne Hujala
Mervi Hovikoski
Sari Makkonen
Jukka Järviniemi

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt127.htm

Nelostie E75 ry:n vuosikokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi vuosikokoukseen kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskisen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet.

1. Vuoden 2014 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Tilinpäätös vahvistetaan ja hallitukselle myönnetään vastuuvapaus.
3. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään.
4. Kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan kaupungininsinööri Veli-Jussi Koskinen

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/07041400.1/frmtxt128.htm

Kuntalain 40 §:n mukainen selvityspyyntö luottamushenkilöltä mahdollisesta virheellisestä menettelystä luottamustoimessa

Kaupunginhallitus käsitteli Kimmo Suomelta saamansa selvityksen ja antoi mahdollisuuden täydentää selvitystä 20.4. mennessä.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktweb/default.htm


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

7.4.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje