Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 30.3.

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 30.3.

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittivat tilinpäätöksen ja jättivät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2014 tilinpäätöksen tulosta käsitellään seuraavasti.

1. Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
2. Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korkotuotot 2 501,19 euroa.
3. Katetaan tilikauden alijäämä 13 254 339,94 euroa taseen edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden (2015) kirjanpidossa.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt106.htm

Tilinpäätös, tiedote ja veropuu osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/tp2014

Yhteenveto lautakuntien ja johtokuntien selonteoista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuonna 2014

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.12.2013/397 Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen, jossa kaupunginhallitus määrittää valtuuston edellyttämällä tavalla Jyväskylän kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet ja toteuttamistavat. Valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaiset menettelytavat sisäisessä valvonnan ja riskienhallinnassa otettiin käyttöön vuoden 2014 alusta lukien.

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että 1) kaupungin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, 2) päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, 3) lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja 4) omaisuus ja voimavarat turvataan.

Kaupunginhallitukselle osoitetuista selonteoista on laadittu esityslistan liitteenä oleva yhteenveto keskeisimmistä valvonnan tuloksista ja havaituista kehittämistoimenpiteistä.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt107.htm

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n roolin tarkentaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi
1. Jykes Oy:n osakaskuntien keskinäisen osakassopimuksen
2. Jykes Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitettäväksi yhtiön yhtiökokoukselle
3. Jyväskylän kaupungin ja Jykes Oy:n välisen elinkeinopalvelusopimuksen vuosille 2016-2018
4. Jyväskylän kaupungin Jykes-rahoitusosuuden pienentämisen viidellä prosentilla (189 850 euroa) vuonna 2015.

Hallituksen jäsen Jaakko Selin (KOK) esitti Marika Visakorven (KD) kannattamana, että kohta 1 palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 7-6 kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

Osakassopimus on yhtiön omistajakuntien keskinäinen sopimus, jossa sovitaan Jykes-yhteistyöhön liittyvistä periaatteista, kuten yhtiön hallinnoinnista ja omistajan velvoitteista yhtiötä kohtaan. Elinkeinopalvelusopimus on uusi Jykes Oy:n ja osakaskunnan välinen asiakirja, jossa sovitaan Jykesin kunnalle tuottamista palveluista, niiden rahoituksesta sekä tulosten arvioinnista. Yhtiöjärjestyksessä määritellään mm. yhtiön toimiala, hallituksen jäsenmäärä ja toimikausi. Jykesin yhtiöjärjestyksen hyväksyy yhtiökokous.

Keskeisimmät muutokset nykyiseen Jykes Oy:n toimintamalliin ovat seuraavat:

Toimintaan tehtävät muutokset
· Sijoittumispalvelut siirretään kuntien omaksi toiminnaksi.
· Kansainvälistymispalvelut arvioidaan uudelleen.
· Viestintä ja markkinointi siirretään kuntien omaksi toiminnaksi lukuun ottamatta Jykesin tuottamiin palveluihin liittyvää viestintää ja markkinointia.
· Hallinnon ja kiinteiden kustannusten osuutta pienennetään.

Rahoitukseen tehtävät muutokset
· Kuntien rahoitusta Jykes Oy:lle leikataan vuonna 2015 viisi prosenttia vuoden 2014 tasosta. Vuonna 2016 alkaen rahoitus on 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2014.
· Yhteisöverotuoton osuudesta kuntien rahoitusosuuden määrittämisessä luovutaan ja rahoitus perustuu vuoden 2016 alusta alkaen omistajakuntien asukasmäärään.

Hallintoon tehtävät muutokset
· Omistajakunnan ja yhtiön välillä otetaan käyttöön elinkeinopalvelusopimus, jossa sovitaan Jykesin tuottamista palveluista kunnalle ja kunnan alueella toimiville yrityksille sekä rahoituksen tasosta. Ensimmäinen sopimus laaditaan vuosille 2016–2018 kuitenkin niin, että rahoituksen tasoa tarkastellaan vuoden 2018 budjetin laadinnan yhteydessä.
· Jykes Oy:n hallituksen jäsenmäärä on jatkossa 5-9 jäsentä ja hallitus koostuu omistajakuntien kunnanjohtajista sekä yritysedustajista. Työvaliokunnan toiminta nykyisellään lakkautetaan.

Vaikutukset Jyväskylän kaupungille

Seudullinen yhteistyö elinkeinopolitiikassa jatkuu vahvana Jykesin toiminnan kautta. Kaupunki on vahvistanut myös elinkeinopolitiikan ohjaustaan, mistä ensimmäisenä askeleena on vuoden 2015 alussa perustettu elinkeinoyksikkö. Elinkeinoyksikkö vastaa elinkeinopolitiikan koordinoinnista ja ohjauksesta, strategisista kaupunkikehityshankkeista sekä työllisyyspalveluista. Jykesin roolin tarkentamisen myötä elinkeinoyksikkö ottaa vastatakseen myös yritysten sijoittumisen edistämisestä Jyväskylän alueelle sekä siihen liittyvästä viestinnästä ja markkinoinnista.

Jykesillä ja elinkeinoyksiköllä on kummallakin oma selkeä roolinsa eikä tehtävissä ole päällekkäisyyksiä. Jykesin tehtävänä on tuottaa neuvonta- ja kehittämispalveluita seudulle perustettaville tai jo olemassa oleville, kasvua tavoitteleville yrityksille. Kaupungin elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin koko elinkeinopolitiikan ohjauksesta, luo konkreettisia edellytyksiä, mm. kaupunkikehitysalustat, yrityksille toimia sekä varmistaa, että kaupungin palveluissa ja toiminnoissa yritysten tarpeet tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi.

Kaupungin rahoitus Jykes Oy:lle oli vuoden 2014 talousarviossa 3 797 000 euroa. Myös vuoden 2015 kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa summa pysyi edellisvuoden tasolla. Esitettävä viiden prosentin leikkaus kuntien Jykes-rahoitukseen vuodelle 2015 tarkoittaa Jyväskylälle 189 850 euroa pienempää rahoitusosuutta. Tämä summa siirtyy elinkeinoyksikön rahoitukseksi. Näin ollen kaupungin panostus elinkeinopolitiikkaan euroina mitattuna pysyy ennallaan.

Vuonna 2016 kaupungin rahoitusta Jykesille leikataan 20 prosenttia vuoden 2014 talousarvion tasosta. Kun huomioidaan asukasmäärän vaikutus viimeisen vahvistetun, eli 31.12.2013 väkiluvun perusteella, 20 prosentin leikkaus tarkoittaa 736 145 euroa. Leikattu rahoitusosuus on tavoitteena kohdentaa kaupungin elinkeinopoliittisiin toimenpiteisiin kyseisten vuosien talousarvioissa erikseen päätettävällä tavalla. Kaupungin ja Jykesin välisen elinkeinopalvelusopimuksen arvo vuonna 2016 on 3 060 855 euroa. Elinkeinopalvelusopimus on kolmevuotinen (2016-2018), mutta rahoituksen tasoa tarkastellaan vuoden 2018 budjetin laadinnan yhteydessä.

Esityslista kokonaisuudessaan:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt108.htm

Katujen sulkeminen Neste Oil Ralli 2015 -tapahtuman aikana

Neste Oil Ralli 2015 -tapahtuman vuoksi on tarpeen sulkea katuja ja muita yleisiä alueita. Kaupunginhallitus hyväksyi katujen sulkemisen. Hallituksen jäsen Matti Vesa Volanen (VAS) esitti, että katujen sulkemiseen ei anneta lupaa. Kannattamattomana ehdotus raukesi.

Kadut sijaitsevat kaupungin keskustassa, mutta sulkeminen voidaan liikennejärjestelyjen (liikenteenohjauslaitteet ja -ohjaajat) avulla tehdä niin, että se ei aiheuta liikenteelle suuria häiriöitä. Joukkoliikenne toimii lähes normaalisti pienin reittimuutoksin, pelastusajoneuvojen liikkuminen turvataan ja kiinteistöjen liikenne ohjataan tarvittaessa myös suljettuja katuja pitkin. Kilpailun järjestäjä hoitaa liikennejärjestelyjä koskevan tiedotuksen ennen tapahtumaa.

Liikenteenohjaussuunnitelma ja sulkuajat on esitelty poliisin ja pelastuslaitoksen edustajille, eikä heillä ollut huomautettavaa järjestelyjen suhteen.

Harjun alueen erityiset luontoarvot eivät estä tapahtuman järjestämistä esitetyn mukaisesti.

Muita katuja (asemakaavan mukaisia liikennealueita) ei ole tarpeen sulkea tapahtuman aikana. Alueiden käytöstä ja liikennejärjestelyistä tehdään muilta osin erillinen päätös.

Niitä kiinteistöjä, joille liikkuminen ei sulkuaikoina ole mahdollista, kuultiin toimittamalla kiinteistökohtaisesti kirje (6.3.2015 jaettu kirje), jossa kerrottiin alueen liikennejärjestelyjen muutoksista tapahtuman aikana. Mahdollisuus kirjallisten huomautusten esittämiseen annettiin 17.3.2015 saakka. Määräaikana saapui kaksi huomautusta.

Kaupunginhallitus päätti, että Neste Oil Ralli 2015 -tapahtuman vuoksi suljetaan seuraavat kadut:

Ihantolantie ja Harjun viheralue suljetaan 27.7.2015 klo 21.00- 2.8.2015 klo 15.00. Kulku Ihantolantielle sallitaan rallin kulkuluvilla.

Sepänpuiston pysäköintialue (LP-alue) suljetaan 24.7.2015 klo 8.00- 4.8 klo 18.00. Pysäköintialueelle jätetään pysäköintipaikkoja Grillin asiakkaille. Pysäköintialue on kokonaan suljettu keskiviikkona 29.7.2015 klo 21.00- perjantaina 31.7.2015 klo 24.00.

Harjun erikoiskokeiden takia seuraavat kadut suljetaan torstaina 30.7.2015 klo 12.00- perjantai 31.7.2015 klo 24.00:
· Yliopistonkatu 2-26. Vaasankadun ja Kilpisenkadun välinen osuus.
· Yliopistonkatu 26- 28 Kilpisenkadun ja Asemakadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.
· Cygnaeuksenkatu. Kauppakadun ja Yliopistonkadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.
· Gummeruksenkatu. Yliopistonkadun ja Vapaudenkadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.
· Kilpisenkatu. Kauppakadun ja Yliopistonkadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.
· Harjukatu. Yliopistonkadun ja Sepänkadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.
· Sepänkatu. Harjukadun ja Rajakadun välinen osuus.
· Sepänkatu .Sammonkadun ja Harjukadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.
· Pitkäkatu 39-67. Kortesuonkadun ja Nisulankadun välinen osuus.
· Kortesuonkatu. Kenttäkadun ja Pitkäkadun välinen osuus.
· Kortesuonkatu. Kenttäkadun ja Keskikadun välinen osuus. Tontille ajo sallittu.

Suljetuista kaduista liikenteelle avataan perjantaina 31.7.2015 klo 00.00-12.00 seuraavat kadut:
· Yliopistonkatu 2-8. Vaasankadun ja Cygnaeuksen kadun välinen osuus. Liikenteelle avataan ainoastaan Voionmaankadun suuntaan kulkeva liikenne
· Cygnaeuksenkatu
· Sepänkatu
· Pitkäkatu
· Kortesuonkatu.

Seuraavien katujen liikennettä rajoitetaan erikoiskokeiden aikana torstaina 30.7.2015 ja perjantaina 31.7.2015 klo 12.00- 24.00. Alueen tonteille ajo tapahtuu Nisulankadulta kulkevaa kevyen liikenteen väylää pitkin vain luvan saaneille:
· Petäjätie
· Kotikatu
· Sopukatu
· Kisakatu 5-10
· Tanhuantie

Tontille ajo sallitaan Kortesuonkadun kautta:
· Viljasenkatu
· Kenttäkatu 18–40

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt109.htm

Lausunnon antaminen Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 637 parantamisesta välillä Sorastajantien liittymä – Valion kiinteistö

Suunnittelukohde sijoittuu maantien 637 (Laukaantie) varteen Seppälänkankaalle välille Sorastajantie – Valion kiinteistö. Maantien 637 parantamisen tarve on todettu useissa viime vuosina laadituissa selvityksissä, joiden tuloksina parantamistoimenpiteiksi ovat nousseet maantiehen suoraan liittyvien liittymien vähentäminen sekä nykyisten katuliittymien parantaminen ja uusien katuliittymien rakentaminen.

Tiesuunnitelma-aineisto on nähtävillä hallituksen kokouksessa sekä selattavissa sähköisessä muodossa Keski-Suomen ELY-keskuksen internetsivuilla.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki antaa maantien 637 parantaminen välillä Sorastajantien liittymä – Valion kiinteistö, Jyväskylä, seuraavan lausunnon mukaan lukien edellä annetut vastineet ELY-keskuksen lähetekirjeessään esille tuomiin asiakohtiin liittyen väylien hoito- ja kunnossapitovastuisiin sekä muihin tieteknisiin ratkaisuihin.

- Tiesuunnitelmaa vastaan tehty muistutus ei anna aihetta suunnitelman muuttamiseen tai tarkistamiseen kaupungin näkökulmasta.
- Tiesuunnitelman kattamalla alueella on uudet lainvoimaiset asemakaavat, jotka on laadittu vastaamaan suunnitelman tiejärjestelyjä. Mikäli ilmaantuu edelleen muutostarvetta kaavojen osalta, kaupunki on valmis muuttamaan kaavat tiesuunnitelman mukaisiksi.
- Kaupunki osallistuu tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaisesti maantien parantamiseen. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 7 262 000 euroa, josta kaupungin osuudeksi esitetään 966 000 euroa.
- Kaupunki luovuttaa omistamansa maantien tekemiseen tarvittavat maa-alueet korvauksetta tietarkoituksiin.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt110.htm

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 – 2030

Edellinen Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2004. Vuonna 2011 laadittiin Jyväskylän seudun alueellinen vesihuollon kehittämissuunnitelma. Tämä vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitys on laadittu Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän Energian ja JS - Puhdistamon toimesta. Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen on laadittu vuosien 2013 – 2014 aikana. Jyväskylässä toimii useita vesihuoltolaitoksia ja kehittämissuunnitelmassa on pyritty huomioimaan kaikkien vesihuoltolaitosten kehittämistarpeet. Päivitetyssä vesihuollon kehittämissuunnitelmassa kuvataan vesihuollon nykytila, tavoitteet ja painopisteet, kehittämistarpeet ja toimenpiteet esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmaan liittyvä aineisto löytyy internet-sivuilta osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/vesihuollonkehittamissuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013 – 2030 liitekarttoineen hyväksytään 2.3.2015 tarkistetussa muodossa.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt111.htm

Lausunto pysyvän räjähdevaraston perustamisesta Palokkaan Nuutin teollisuusalueelle

Turvallisuus- ja kemikaalivarasto (Tukes) pyytää Jyväskylän kaupunginhallitukselta lausuntoa Jyväskylän Kuormaus ja Raivaus, Perälä ja Kumpp. Ay:n hakemuksesta koskien pysyvän räjähdevaraston perustamista.

Kaupunginhallitus päätti antaa Turvallisuus- ja kemikaalivarastolle (Tukes) pysyvän räjähdevaraston perustamisesta seuraavan lausunnon:

Mikäli räjähdevarastolle sallitaan esitetylle paikalle pysyvä lupa, tulee räjähdemäärät mitoittaa ja varustaa sellaisin suojarakentein ja rakennelmin, että ympäröiville alueille ei aiheudu vaaraa. Maakuntakaavan ja yleiskaavaehdotuksen mukaiselle tulevalle maankäytölle ei saa aiheutua haittaa.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/30031400.1/frmtxt112.htm

Kuntalain 40 §:n mukainen selvityspyyntö luottamushenkilöltä mahdollisesta virheellisestä menettelystä luottamustoimessa

Kaupunginhallitus päätti pyytää Kimmo Suomelta selvityksen uhkatilanneilmoituksessa esitetystä tapahtumasta 7.4.2015 mennessä.


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

30.3.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje