Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 26.3.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 26.3.2015

Lautakunta muun muassa päätti perusopetuksen opetusresurssista ensi lukuvuodelle, antoi Jyväskylän kaupungin lausunnon hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja käsitteli oikaisuvaatimuksen nuorisovaltuuston hankerahan jaosta.

Ensi lukuvuoden opetusresurssi kuluvan lukuvuoden tasoa

Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa on huomioitu 300 000 euron lisärahalla, se että perusopetuksen oppilasmäärä on kasvava. Tämä tarkoittaa syksyn 2015 osalta yhteensä 150 opetustunnin lisäystä nykytasoon nähden. Oppilasmäärän kokonaiskehitys on ennusteiden mukaista ja on päätöksentekohetken tietojen mukaan 11 312 oppilasta. Alakoulujen oppilasmäärä on nousemassa n. 250 oppilaalla, yläkoulujen kokonaisoppilasmäärä näyttää pysyvän ennallaan. Luku ei sisällä kehitysvammaopetusta ja erityiskouluja.

Lautakunta päätti esittelijän muutetun päätösehdotuksen mukaisesti perusopetuksen opetusresurssiksi enintään 19 381 opetustuntia, joka sisältää 200 tunnin varauksen kouluyksiköiden yllättäviin tarpeisiin. Tällä resurssilla opetus tulee järjestää talousarviossa kirjattujen periaatteiden mukaisesti. Eli esimerkiksi ryhmäkokokeskiarvo 1-6. luokilla on 18,5 oppilasta ja 7-9 .luokilla 18,0 oppilasta. Keskiarvoa laskettaessa huomioidaan perusluokat, erilaisin opetusjärjestelyin muodostetut valinnaisaineryhmät sekä jakotunnein jaetut opetusryhmät.

Vuosiluokkien 1-6 osuus opetusresurssista on 10 200 – 10 300 opetustuntia, vuosiluokkien 7-9 osuus n. 5700 - 5800 opetustuntia ja erityisopetuksen osuus n. 3100 – 3200 opetustuntia, sekä näiden lisäksi muutetun esityksen mukainen 200 tunnin varaus kouluyksiköiden yllättäviin tarpeisiin.

Opetustuntien suhteellinen määrä koko perusopetuksessa pysyy kuluvan lukuvuoden tasolla. Aloittavia 1. luokkia on alustavan tiedon mukaan yhteensä laskennallisesti 65 kpl. Kuluvana lukuvuonna vastaava määrä on laskennallisesti 64 kpl. Opetusresurssitaso kaupungissa on kohtuullisen hyvä, mutta perusluokkien ja opetusryhmien kokonaistaloudelliseen muodostamiseen tulee kouluilla kiinnittää tarkkaa huomiota.

Toimintasäännön mukaan sivistyslautakunta päättää opetusresurssien jakamisen perusteista. Koulukohtainen opetusresurssien jakopäätös on määritelty vastuualuejohtajalle. Lukuvuoden 2015 -16 suunnitteluprosessi etenee siten, että lautakunnan resurssipäätöksen jälkeen tarkennetaan kouluyksikkökohtaiset resurssit. Aloittavat uudet 1. luokkien oppilaat pyritään ilmoittamaan kouluittain 15.4.2015 ja aloittavat uudet 7. luokkalaiset 31.3.2015 mennessä.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/26031630.1/frmtxt24.htm

Jyväskylän lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi. Sivistyslautakunta antoi Jyväskylän kaupungin lausunnon esityksen mukaisesti.
Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan linkistä aukeavasta esitystekstistä.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/26031630.1/frmtxt25.htm
Asian liite: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?SIVLTK+26%2e3%2e2015%2016%3a30%3a00+25+1

Lautakunta lakkautti kaksi vastuualuejohtajan virkaa

Jyväskylän kaupungin johtamisjärjestelmän uudistetaan. Uusi kaupungin palveluorganisaatio muodostuu konsernihallinnosta ja kolmesta toimialasta. Toimialat jakautuvat palvelualueiksi ja palveluyksiköiksi. Aiemman organisaation mukaisia vastuualuejohtajien virkoja ei jatkossa enää ole, joten ne tulee kuntalain perusteella lakkauttaa. Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa kasvun ja oppimisen palveluista varhaiskasvatuspalvelujen ja perusopetuspalvelujen vastuualuejohtajien virat 1.4.2015 alkaen.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/26031630.1/frmtxt23.htm

Oikaisuvaatimus nuorisovaltuuston hankerahan jaosta hylättiin

Jyväskylän nuorisovaltuuston huippukokous jakoi 17.2.2015 hankerahaa 14 360,15 € 15:lle nuorten hankkeelle ja nuorisojohtaja teki asiasta viranhaltijapäätöksen nuorisovaltuuston esityksen mukaisesti 24.2.2015. Asiasta tehtiin oikaisuvaatimus, jossa vaadittiin Palokan koulun Liikkavaksi-toimintaan myönnetyn avustuspäätöksen uudelleen käsittelyä ja avustussumman korottamista. Oikaisuvaatimuksen tekijöiden mukaan asian käsittely nuorisovaltuustossa oli hoidettu liiallisella kiireellä, eikä sitä oltu sen takia käsitelty kunnolla loppuun. Nuorisovaltuuston päätöksen mukaisesti hanke sai 997 € haetun 3050 € sijaan.

Nuorisovaltuuston 17.3. asiaan antamassa lausunnossa todetaan, että tulleesta valituksesta huolimatta se pysyy kannassaan. Tehtyyn esitykseen ei valtuuston lausunnon mukaan saatu pyynnöistä huolimatta vastaehdotusta, ja valtuusto on edelleen sitä mieltä, ettei hakemuksessa olleiden uusien pingispöytien tarve ollut riittävän perusteltu. Vastauksen oikaisupyyntöön valmistellut nuorisojohtaja Antti Koulu toteaa, että nuorisovaltuusto teki huippukokouksessa 17.2.2015 päätösesityksensä tuettavista hankkeista hankeohjeistuksen mukaisesti ja omaa harkintaansa käyttäen. Hankkeista päätettiin hyvän kokouskäytännön mukaisesti. Kokouksen lopulla päätöksenteko vaikutti tosin kiireiseltä, mutta päätökset tehtiin asianmukaisesti puheenjohtajan tekeminen päätösesitysten pohjalta.

Näillä perustein sivistyslautakunta päätti, että oikaisuvaatimus nuorisovaltuuston hankerahan jaosta ei anna aihetta muuttaa nuorisojohtajan 24.2.2015 tekemää päätöstä.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/26031630.1/frmtxt26.htm
Asian liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?SIVLTK+26%2e3%2e2015%2016%3a30%3a00+26+1

Kokouksen esityslista ja liitteet:
Kokouksen esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/26031630.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SIVLTK&pvm=26%2e3%2e2015%2016%3a30%3a00

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 2.4.2015.Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

26.3.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje