Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 17.3.2015

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 17.3.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 17.3.2015 tehtiin muun muassa kaupungin johtamisjärjestelmäuudistuksen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä.

Johtamisjärjestelmän uudistaminen etenee

Rakennus- ja ympäristölautakunta teki kokouksessaan kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyviä päätöksiä. Lautakunta päätti lakkauttaa vastuualuejohtajan (ympäristöjohtaja) viran rakennus ja ympäristö -vastuualueella 1.4.2015 alkaen ja perustaa palvelujohtajan (ympäristöjohtaja) viran rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelle samoin 1.4.2015 alkaen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta valitsi Päivi Pietarisen rakentaminen ja ympäristö - palvelualueen palvelujohtajaksi (ympäristöjohtajaksi) 1.4.2015 alkaen. Palvelujohtajan tehtävään on liitetty myös ympäristönsuojelun palveluyksikön johtaminen. Palvelujohtajan viran ehdot vastaavat aiempia vastuualuejohtajan viran ehtoja.

Asioiden esittelytekstit:
http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.1/frmtxt14.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.1/frmtxt15.htm
http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.1/frmtxt16.htm

Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö tarkistettiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön pykälät 1–3 ja 5–8. Toimintasääntö tulee voimaan 1.4.2015.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.1.2015 Jyväskylän kaupungin tarkistetun hallintosäännön. Hallintosääntöön, palveluorganisaatioon sekä johtamisjärjestelmään tehdyt muutokset edellyttävät toimintasääntöjen tarkistamista. Toimialajohtaja Erja Saarivaara on päättänyt 9.3.2015 kaupunkirakenteen toimialan organisoinnista, organisaation osien nimistä ja viranhaltijoiden nimikkeistä.

Kaupunkirakenteen toimintasäännössä määritellään muun muassa viranhaltijoiden toimivalta, esittely- ja läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ja otto-oikeuden käyttäminen. Toimintasääntö on yhteinen toimialan kummallekin lautakunnalle, lukuun ottamatta 4. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta kaupunkirakennelautakunnan alaisilla vastuualueilla", joka koskee ainoastaan kaupunkirakennelautakunnan tehtäväpiiriin kuuluvia asioita ja 5. pykälää "Viranhaltijoiden toimivalta rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisella vastuualueella", joka koskee pelkästään rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtäväpiiriä.

Johtamisjärjestelmän johtamistasojen muutokset aiheuttavat tarkistuksia toimialajohtajan, palvelujohtajien ja palveluyksiköiden palvelupäälliköiden toimivaltaa koskeviin määräyksiin. Pääsääntöisesti muutokset koskevat organisaation osien ja tehtävänimikkeiden päivittämisiä. Lisäksi tietyt toimintasäännön valtuutukset on tarkistettu vastaamaan hallintosäännön määräyksiä. Asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi on jo delegoitua valtaa saatettu jakaa useammalle viranhaltijalle. Ympäristönsuojelulain ja jätelain muutokset on päivitetty toimintasääntöön.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.1/frmtxt17.htm

Pihapuiden kaatamista koskeva kantelu ei aiheuta toimenpiteitä

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle on osoitettu 21.1.2015 päivätty kantelukirjelmä, jossa lautakuntaa on pyydetty muun muassa selvittämään Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnan laiminlyönnit JVA Oy:n, Metsola Oy:n ja Jyväskylän kaupungin metsäpuolen lupa- ja katselmusmenettelyssä, joka liittyy JVA Oy:n hallinnassa olevilla tonteilla osoitteissa Virtalantie 2, 6 ja 8 kesällä 2014 toteutettuihin puiden kaatoihin.

Samalla kantelija pyytää, että jatkossa pihapuiden kaatolupia myönnettäessä rakennusvalvontaa velvoitetaan huomioimaan lailla suojattu lintujen pesintärauha-aika, pihalintujen lajisäilymisen turvaamiseksi kaupunkiympäristössä tuleville sukupolville.

Rakennus- ja ympäristölautakunta katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonta taikka sen toimistoinsinööri ei ole laiminlyönyt lupa- ja valvontatehtäviään taikka toiminut muutoinkaan maankäyttö- ja rakennuslain taikka hyvän hallinnon vastaisesti. Katselmuksessa havaitut poikkeamat ilmoitetusta pihapuiden kaadoista edellä mainituilla tonteilla eivät ole edellyttäneet maankäyttö- ja rakennuslain pakkokeinomenettelyn käynnistämistä. Tämä toimistoinsinöörin tulkinta on ollut sekä lain- että suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, ettei asiassa ole asiasta saatu selvitys huomioon ottaen tarvetta pelkästään kanteluasiakirjassa esitetyn selvityspyynnön vuoksi käynnistää maankäyttö- ja rakennuslain mukaista valvontamenettelyä koskien JVA Oy:n rakennusvalvontaan keväällä 2014 ilmoittamaa pihapuiden kaatamista.

Rakennusvalvonta pyrkii kehittämään maisematyölupakäytäntöään siten, että jatkossa toiminnanharjoittajia ohjeistettaisiin suunnittelemaan toimenpiteiden toteuttaminen siten, että toteuttamisessa huomioidaan kaupunkiympäristössä pesivien lintujen lisääntymisajat.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.1/frmtxt18.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17031630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RAKYMPLTK&pvm=17%2e3%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

17.3.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje