Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 9.3.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 9.3.2015

Tourujoen kehittämissuunnitelma kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tourujoen kehittämissuunnitelman.

Tourujoen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu tammikuussa 2014. Kehittämissuunnitelman suunnittelualue on koko Tourujoki lähialueineen.

Kevään 2014 aikana toteutettiin suunnitteluprosessin ensimmäisenä vaiheena Kankaan aluetta koskien Tourujoen uomavaihtoehtojen monitavoitearviointi. Monitavoitearvioinnin pohjalta kaupunginvaltuusto päätti 19.5.2014, että Tourujoen uomaa kehitetään sen nykyisellä paikallaan.

Monitavoitearvioinnin jälkeen on laadittu edelleen lisäselvityksiä. Syksyn aikana selvitettiin uoman kunnostusmahdollisuuksia. Erityisesti suunnittelua tarkennettiin ns. koskivaihtoehdon osalta, jossa vesivoimalaitos ei säilyisi. Luonnosvaiheen nähtävillä olon jälkeen on kehittämissuunnitelmaa muokattu siten, että jokiuoman osalta siinä esitetään jatkotoimenpiteiden lähtökohdaksi vaihtoehtoa, jossa koski kunnostetaan ja vesivoimalaitoksen toiminta lakkaa.

Kehittämissuunnitelmaa on täydennetty koskien Tourujoen kunnostuksen ja muiden kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jatkosuunnittelun etenemistä. Joen kunnostus etenee siten, että tämän vuoden aikana käynnistetään kunnostuksen yleissuunnitelman laatiminen. Myös monien muiden toimenpiteiden osalta käynnistetään suunnittelua jo tänä ja ensi vuonna. Mm. Kansalaispuiston suunnittelu käynnistyy vuonna 2016, ja siinä on tarkoitus erityisesti osallistaa eri tahoja jo suunnittelunprosessin alkuvaiheessa tavoitteita asetettaessa.

Esitetyt toimenpiteet ja niiden toteuttamisajankohta on alustava, ja niiden toteuttamisesta päätetään erikseen vuosittaisten investointiohjelmien laadinnan yhteydessä.

Kehittämissuunnitelman kokonaiskustannukset ovat 3,4 – 4,8 miljoonaa euroa. Kehittämisen toimenpiteet on jaksoteltu neljälle eri ajanjaksolle: 1) vuonna 2016, 2) vuonna 2017, 3) vuosina 2018-2020 sekä 4) vuoden 2020 jälkeen toteutettavat toimenpiteet.

Kehittämissuunnitelman raportti on luettavissa osoitteessa: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/tourujoki/kehittamissuunnitelma.pdf

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt66.htm

Kankaan Piippuranta, asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä kaupunginvaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako kortteleihin 41 - 43 hyväksytään 21.1.2015 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan alueen uudisrakentamisen käynnistäminen. Maa-alue on suurimmaksi osaksi kaupungin omistuksessa. Vesialue ja pieni rantakaistale on Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan omistuksessa. Lisäksi Jyväskylän Energia omistaa pienen alueen vesivoima-laitoksen eteläpuolelta.

Alueelle on käynnissä Piippurannan arkkitehtuurikilpailu, jonka tulosten perusteella asemakaavaluonnosta kehitetään ja täydennetään ehdotusvaiheeseen siirryttäessä.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/835

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt67.htm

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa koskevan valituksen täydennyksestä

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 10.11.2014/99 hyväksynyt Jyväskylän kaupungin yleiskaavan. Kaavan hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus on lausunut valituksista Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 23.2.2015/56 sekä määrännyt yleiskaavan tulemaan voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osiltaan 23.2.2015/57. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on välipäätöksellään 3.3.2015 nro 15/0077/2 kieltänyt päätöksen täytäntöönpanon, kunnes valitus on hallinto-oikeudessa ratkaistu tai hallinto-oikeus sitä ennen toisin määrää.

Kaupunginhallitus päättää lausua Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistalla olevaan selvitykseen viitaten, että valituksen täydennyksessä ei ole esitetty sellaista uutta valitusperustetta taikka muutakaan seikkaa, joka tekisi valituksenalaisesta Jyväskylän yleiskaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä lainvastaisen.

Lisäksi kaupunginhallitus pyytää Hämeenlinnan hallinto-oikeutta arvioimaan uudelleen tarvetta kieltää yleiskaavan täytäntöönpano sekä lausumaan yleiskaavan täytäntöönpanoa koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä viimeistään pääasian ratkaisun yhteydessä.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt68.htm

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kirkkolahti II -asemakaavaa koskevasta valituksista

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 15.12.2014/124 hyväksynyt asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon Jyväskylän kaupungin 85. kaupunginosan kortteleissa 202, 349 ja 350 (jatkossa Kirkkolahti II asemakaavan muutos).

Mikko Kallio, Minna Kallio ja Olli Kallio ovat vaatineet Hämeenlinnan hallinto-oikeutta kumoamaan Kirkkolahti II asemakaavamuutoksen hyväksymistä koskevan valtuuston päätöksen sekä velvoittamaan Jyväskylän kaupungin korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut. Valitusperusteena on vedottu kaavan hyväksymispäätöksen syntymiseen virheellisessä järjestyksessä, päätöksen lainvastaisuuteen sekä päätöksen olevan muutoksenhakijoiden oikeutta loukkaava.

Kirkkolahti II asemakaavan aineisto: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/816

Kaupunginhallitus päätti lausua Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistalla olevaan selvitykseen, valituksenalaisen kaavamuutoksen hyväksymistä koskevaan päätöspöytäkirjaan sekä kaavoittajan valittajien muistutuksiin annettuihin vastauksiin viitaten, että valitukset on perusteettomana hylättävä.

Kalliot ovat vaatineet, että kaupunki velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa. Hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaan asianosainen, jona voidaan pitää myös päätöksen tehnyttä hallintoviranomaista, on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Saman säännöksen toisen momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä. Kaupunginhallitus kiistää oikeudenkäyntikuluvaatimuksen kokonaisuudessaan ja lausuu, ettei asiassa ole hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaisia edellytyksiä määrätä oikeudenkäyntikuluja kaupungin korvattavaksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt69.htm

Eron myöntäminen Pirjo Laitilalle talouskeskus-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä

Kaupunginhallitus myönsi Pirjo Laitilalle eron talouskeskus-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen varajäseneksi Virve Friman-Tiihosen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt71.htm

Jyväskylän maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiön vuosikokous

Asia poistettiin esityslistalta.

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite resurssiviisaus kaupunginvaltuuston kokousaineistoon

Aloitteessa ehdotetaan, että jatkossa ne valtuutetut jotka haluavat, saavat kokousmateriaalit paperisina kuten tähänkin asti. Muussa tapauksessa kokousmateriaalit liitteineen lähetetään valtuutetun sähköpostiin ja paperipostituksesta luovutaan.

Kaupunginhallitus saattaa esityslistalla esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että edellä esitetty sähköinen kokousmateriaalin toimitustapa otetaan kokeilukäyttöön esitetyllä tavalla 1.4.2015 alkaen valtuustokauden loppuun saakka.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt73.htm

Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuuston päätöksen saaneet aloitteet loppuun käsitellyiksi ja merkitsee muut toimenpiteet tiedoksi.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/09031400.1/frmtxt74.htm

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0400 937 580
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p.014 266 1501

9.3.2015Kirsti Lehtola

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje