Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 19.2.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 19.2.2015 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunta palautti kokouksessaan laboratorionäytteenottopisteiden vähentämistä koskevan pykälän uudelleen valmisteltavaksi.

Lautakunta hyväksyi kokouksessaan mm. vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmaksujen soveltamisohjeet sekä merkitsi tiedoksi perusturvapalveluiden vuoden 2014 toimintakertomuksen.

Perusturvapalveluiden vuoden 2014 toimintakertomus

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi vuoden 2014 toimintakertomuksen. Toiminnan kehittämisellä ja tiukalla taloudenpidolla pystyttiin vastaamaan kasvavan väestön palvelutarpeisiin. Palvelukokonaisuuksien bruttomenot yhteensä olivat 446,4 miljoonaa euroa ja nettomenot 378,9 miljoonaa euroa. Toimintakatteella mitattuna kasvua syntyi edelliseen vuoteen nähden 0,9 % eli noin 3,6 M€. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate ylittyi 0,56 miljoonaa euroa.

Sosiaalipalveluissa saavutettiin muutettuun talousarvioon nähden noin 3,7 miljoonan euron säästöt. Säästöjen taustalla on omien palveluiden kehittäminen ja uudenlaisten toimintamallien käyttöönotto. Erityisesti tämä näkyi lastensuojelussa, jossa panostettiin avohuollon palvelutoimintaan ja lasten ja perheiden auttamiseen heidän omassa kotiympäristössään. Myös omaa nuorisokotitoimintaa vahvistettiin Hovilan nuorisokodin aloitettua toimintansa täydellä teholla. Toiminnan kehittäminen vähensi avo- ja sijaishuollon ostopalveluiden tarvetta ja siten kustannuksia.

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli 8315. Määrä väheni hieman edellisestä vuodesta (8417).

Terveyspalveluissa oman toiminnan tiukalla taloudenpidolla pystyttiin osittain kompensoimaan päivystyspalveluiden ja hoitotarvikkeiden kasvaneita kustannuksia.

Jyväskylän kaupungin perusterveydenhuollon kustannukset toteutuivat kuitenkin noin 1,7 miljoonaa euroa ennakoitua suurempina. Toimintaa supistettiin vuoden 2013 tapaan kokonaisuudessaan 14 viikkoa eli 3 kuukauden ajan hoidettiin lähinnä vain kiireellisiä potilastapauksia.

Terveyskeskussairaala pystyi ottamaan potilaat viiveettä erikoissairaanhoidosta ja päivystysyksiköstä huolimatta Palokan osastojen sisäilmastokorjauksesta (vain 1 kitkalaskutuspäivä). Palokan sairaalan kahden osaston sisäilmastokorjauksen valmistuttua vähenivät sairaansijat Palokasta yhteensä 28 sairaansijaa verrattuna remonttia edeltäneeseen tilanteeseen. Jonotus terveyskeskussairaalasta jatkohoitoon hidasti edelleen potilasvaihtoa; jonottajia oli keskimäärin 28.

Vanhus- ja vammaispalveluiden keskitetty palveluohjaus sai vuoden aikana paljon hyvää palautetta toiminnastaan niin sidosryhmiltä kuin kuntalaisiltakin.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet olivat samat kuin vuonna 2013 käyttöönotetut myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen eri asiakkaita oli vuoden aikana yhteensä 843, joista yli 75-vuotiaita oli 305. Työntekijät tekivät vuoden aikana lähes 647 omaishoidon kartoituskotikäyntiä.

Kehitysvammaisten työvalmennusta toteutettiin Kortepohjan Kätevässä toiminnallisena ryhmätoimintana ja yksilövalmennuksena. Yksilövalmennuksena asiakkaalle laadittiin työvalmennussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Vuoden 2014 aikana ryhmässä oli keskimäärin 16 asiakasta, avotyötoiminnassa 30–33 ja tuetussa työssä 8 kehitysvammaista. Elokuussa 3 kehitysvammaista aloitti tuetun oppisopimuskoulutuksen tavoitteena toimitilahuoltajan perustutkinto tai koti- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto.

Vuoden alussa lisääntyivät omassa toiminnassa tehostetun palveluasumisen paikat, kun Jokikartanon 1. ja 2. kerroksen toiminta muuttui pitkäaikaishoidosta palveluasumiseksi. Pitkäaikaishoidon Puuppolan hoivakodin osasto 11:n toiminta päättyi vuoden lopussa. Henkilöstö siirtyi vahvistamaan muiden yksiköiden henkilöstöresurssia. Asiakkaat siirtyivät muihin pitkäaikaishoidon toimintayksiköihin.

Vanhusten ympärivuorokautisen asumisen jonotusaika oli 105 vuorokautta vuoden viimeisellä kolmanneksella. Pitkäaikaishoidon jonotusaika oli 37 vuorokautta ja palveluasumisen jonotusaika 122 vuorokautta. Kaikista vanhusten palveluasumisen päätöksistä (404) 7,5 % oli kielteisiä.

Tilinpäätöksen tuomat haasteet kuluvalle vuodelle

Erikoissairaanhoito pysyi vuonna 2014 annetussa talousarviossa. Ensi vuoden talousarvioon varattu määräraha on kuitenkin 162 400 euroa toteumaa pienempi. Tämä tarkoittaa sitä, että erikoissairaanhoidon nollakasvun olisi jatkuttava, jotta talousarviossa pysytään.

Terveyspalveluiden talousarvio vuonna 2015 on noin 3,6 miljoonaa euroa pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Jotta talousarviossa pysytään, tulee tarkastella palveluverkkoa, ottaa käyttöön uudenlaisia toimintamalleja ja karsia päällekkäisiä toimintoja.

Erikoissairaanhoidossa tehdyt toiminnan sopeutukset tuovat lisäpainetta terveyskeskussairaalan toimintaan, jossa samanaikaisesti sairaansijojen määrä vähenee 20:lla. Toiminnan sujuvuuden kannalta on edellytyksenä, että palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jatkohoitoon pääsy terveyskeskussairaalasta on sujuvaa.

Vanhus- ja vammaispalveluiden osalta toimintakate ylittyi muutetusta talousarviosta noin 1,4 miljoonaa euroa. Tästä johtuen kasvun tulisi ensi vuonna olla lähes nollatasolla, jotta talous toteutuisi suunnitellusti. Riskinä on henkilöstömenojen riittävyys, johon osaltaan vaikuttaa sairauspoissaolojen suuri määrä. Myös kehitysvammaisten asumispalvelujen kohoavat kustannukset erityisesti ostopalvelujen osata lisäävät paineita talousarvion toteutumiseen.

Sosiaalipalveluiden osalta ensi vuoden talousarvioon ei sisälly suuria riskejä, mikäli lastensuojelun ja toimeentulotuen palvelutarpeet eivät kasva arvioitua enempää.

Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin tilinpäätöstä 30.3.2015 olevassa kokouksessaan.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/19021500.1/frmtxt25.htm

Ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2015 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohjeen 1.1.2015 alkaen. Ohjeen periaatteet ovat hyvin pitkälti samat kuin vuonna 2014. Ohjeisiin on kuitenkin lisätty perhehoidosta maksettavien palkkioiden indeksikorotukset sekä yhdenmukaistettu ikäihmisten lyhytaikaisen perhehoidon palkkio vammaisten perhehoidosta maksettavien palkkioiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee vuosittain perhehoitajille maksettavat vähimmäispalkkiot ja -korvaukset. Hoitopalkkiota määritettäessä huomioidaan perhehoitoon sijoitettavan henkilön hoidon, tuen ja ohjauksen tarve, jonka määrittämisessä käytetään kansaneläkelaitoksen myöntämää hoitotukea, sekä hoidon sitovuus, jolloin huomioidaan osallistuminen kodin ulkopuoliseen päivä- ja/tai työtoimintaan.

Ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2015 alkaen on luettavissa asian liitteistä osoitteesta: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?PTLTK+19%2e2%2e2015%2015%3a00%3a00+26+1

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/19021500.1/frmtxt26.htm

Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet

Perusturvalautakunta vahvisti vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet. Soveltamisohjeet toimivat vanhus- ja vammaispalveluiden asiakasmaksujen rinnalla. Kirjalliset ohjeet on nyt laadittu ensimmäistä kertaa. Ohjeet ohjaavat asiakasmaksujen määrittelyä ja avaavat tarkemmin maksujen muodostumista asiakkaille. Ohjeessa on esimerkiksi avattu tuloihin perustuvia yleisimpiä palveluita kuten säännöllistä kotihoitoa ja palveluasumisen maksuja esimerkein.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet, siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lisäksi kunta voi itse päättää niistä maksuista, joita ei edellä mainitussa laissa ja asetuksessa ole erikseen säädetty. Perusturvalautakunta on vahvistanut vuoden 2015 asiakasmaksut joulukuun 2014 kokouksessaan.

Vanhus- ja vammaispalvelujen asiakasmaksujen soveltamisohjeet on luettavissa asian liitteistä osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?PTLTK+19%2e2%2e2015%2015%3a00%3a00+27+1

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/19021500.1/frmtxt27.htm

Selvitys Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle terveydenedistämisaktiivisuudesta perusterveydenhuollossa

Perusturvalautakunta antaa selvityksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle terveydenedistämisaktiivisuudesta perusterveydenhuollossa. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 7.1.2015 Jyväskylän kaupungilta selvitystä mm. siitä, onko lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille järjestetty vuonna 2014 ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastusta ja miten asetuksen (338/2011) mukaiset 3§:n 1 momentin 1-4 tarkoitettujen oppilaitosten opiskelijoiden määräaikaiset terveydenhoitajan ja lääkärintarkastukset on järjestetty.

Perusturvalautakunnan antamassa lausunnossa todetaan, että opiskeluterveydenhuollossa on vuonna 2014 järjestetty lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille lääkärin terveystarkastuksia ensimmäisen tai toisen vuoden aikana noin 30 %:lle opiskelijoista. Asetuksen 3 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitettujen opiskelijoiden määräaikaiset tarkastukset on tehty kutsumalla opiskelijoita terveydenhoitajan tarkastuksiin ja terveydenhoitajan harkinnan perusteella tarjoamalla lääkärintarkastusta opiskelijalle.

Jyväskylän kaupungin opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan terveydenhoitolain mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluita n. 17 500 opiskelijoille. Opiskelijoita ohjataan myös käyttämään oman asuinalueen terveysaseman palveluita, sillä nykyinen resurssi ei riitä hoitamaan kaikkia palvelun tarvitsijoita.

Opiskeluterveydenhuollossa työskentelee 2 lääkäriä ja terveysasemien virkatehtävinä lääkäriresurssia on saatu noin 0,6 lääkärityövuoden verran lisää. Kokonaisopiskelijamäärä on 6500 opiskelijaa/lääkäri. STM suosituksen mukaan tulisi olla noin 2500 opiskelijaa/lääkäri, jolloin virkatavoite olisi 7 lääkäriä. Nykyisellään lääkäreitä on töissä 2,6 ja lisäksi on käytettävissä asuinalueiden terveysasemien palvelut. Jatkossa opiskeluterveydenhuollon tavoite on saada opiskeluterveydenhuoltoon 7 päätoimista lääkäriä.

Asian esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/19021500.1/frmtxt28.htm

Kokouksen koko esityslistan voi lukea osoitteessa: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2015/19021500.1/index.htm

Liitteet voi lukea osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=PTLTK&pvm=19%2e2%2e2015%2015%3a00%3a00

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä keskiviikkona 25.2.2015 klo 9–15 Jyväskylän kaupungin kirjaamossa, Vapaudenkatu 32 ja internetissä http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk.htm.

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen, p. (014) 266 3001

19.2.2015Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje