Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 18.2.2015

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan päätöksiä 18.2.2015

Lautakunta antoi selvityksen sisäisestä valvonnasta vuonna 2014, päätti siirtää käyttämättä jäänyttä irtaimen hankintamäärärahaa tälle vuodelle ja kuuli selvityksen missä mennään tuntiperusteisen asiakasmaksujen laajentamisessa myös yksityisen päivähoidon palvelusetelipalveluihin.

Sisäisen valvonnan raportti vuodelta 2014

Lautakunta antoi kaupungin tilinpäätösohjeen mukaisesti kaupunginhallitukselle selvityksen vuoden 2014 sisäisestä valvonnasta.

Kasvun ja oppimisen palveluissa ei ole ilmennyt merkittävästi huomautettavaa säännösten, määräysten tai päätösten noudattamisessa vuoden 2014 aikana. Päätöksistä ei ole muotovirheiden takia valitettu, eikä tietoon ole tullut lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia. Vireillä ei myöskään ole korvaus-, kanne- tai oikeus-seuraamusvaatimuksia.

Sivistyslautakunnalle tuli vuoden 2014 aikana selvitettäväksi viisi oikaisuvaatimusta, kolme aluehallintoviraston selvityspyyntöä ja kaksi Vaasan hallinto-oikeuteen mennyttä valitusta. Oikaisuvaatimukset koskivat virantoimitusvelvollisuuden muutospäätöstä, palvelujohtajan virantäyttöä, Saakosken koulun lakkauttamista sekä kerhomaksujen maksuhyvitystä varhaiskasvatuspalveluissa. Aluehallintoviraston selvityspyynnöt koskivat kantelua Kuohun koulun opetusjärjestelyistä, kantelua Keljon koulun pudottamisesta korjattavien kiinteistöjen korjauslistalta syksyllä 2012 sekä kantelua opetuksen järjestämisestä ja viranhaltijoiden toiminnasta Viitaniemen koulussa. Vaasan hallinto-oikeus pyysi lausuntoja valituksiin perusopetuksen palvelujohtajan virantäytöstä sekä virantoimitusvelvollisuuden muutospäätöksestä.

Kasvun ja oppimisen palvelukokonaisuuden toiminnalliset tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet ja toiminta on ollut strategisten tavoitteiden sekä kehittämistavoitteiden mukaista. Maksuvälinekortit ja niiden käyttö on ollut edelleen seurannassa. Toimenpiteinä ovat olleet mm. ostojen oikeellisuuden varmistaminen, hankintasopimusten noudattaminen ja kortinhaltijoiden määrän vähentäminen.

Kaupunkikonsernin palvelutoiminnan riskeistä ja johtamiskäytänteistä tehty selvitys ei löytänyt merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut/aiheutumassa vahinkoa tai menetystä toiminnalle.

Vuoden 2014 aikana ei ole todettu hankinnoissa, omaisuuden luovutuksessa tai käyttöarvossa merkittäviä menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Käteiskassojen hallinnassa on todettu puutteita, joiden johdosta uuden ohjeistuksen valmistelu on käynnistetty. Sopimustoiminnasta saadun selvityksen mukaan sopimusten sisällön vastuu- ja seurantahenkilöt on suurelta osin määritelty ja sopimushallintajärjestelmän käyttö on lisääntynyt. Erillisenä asiana on kartoitettu tiedot sivistyksen tekijänoikeussopimuksista ja niiden kattavuudesta. Näiden osalta ei ilmennyt huomautettavaa.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/18021630.1/frmtxt4.htm
Asian liitteet: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn.htm?SIVLTK+18%2e2%2e2015%2016%3a30%3a00+4+1

Irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2015

Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin viime vuonna käytettävissä olleista rahoista jäi käyttämättä 390 019 euroa.

Huhtasuon yhtenäiskoulun irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin myönnettiin määrärahaa vuodelle 2014 yhteensä 409 600 euroa, mutta määrärahaa käytettiin vain 79 677 euroa. Käyttämättä jäi 329 923 euroa. Vuoden 2014 aikana suunniteltiin alun perin hankittavan kesällä 2015 valmistuvaan Huhtasuon yhtenäiskouluun teknisen työn koneet, liikuntatilan tulostaulu, atk-laitteita ja näyttämövarustusta. Hankintojen tekeminen ei kuitenkaan ollut ajankohtaista vielä vuoden 2014 puolella. Tästä syystä lautakunta päätti, että Huhtasuon yhtenäiskoululle uudelleenbudjetoidaan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin 330 000 euroa vuodelle 2015.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/18021630.1/frmtxt5.htm

Tuntiperusteisen asiakasmaksujärjestelmän laajentaminen yksityisen päivähoidon palvelusetelipalveluihin

Sivistyslautakunnalle kerrottiin valmistelutilanne tuntiperusteisen asiakasmaksujärjestelmän laajentamisesta yksityisen päivähoidon palvelusetelipalveluihin. Valmisteltavana olevan muutoksen tavoitteena on laajentaa tuntiperusteinen asiakasmaksu yksityisen päivähoidon palvelusetelipalveluihin 1.8.2016 alkaen.

Tuntiperusteinen maksujärjestelmä on ollut käytössä Jyväskylässä kaikissa kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2013 alkaen. Perheiden asiakasmaksu määräytyy varattujen hoitotuntien ja kolmen eri tuntivälyksen hinnoittelun mukaan (alle 80 h/kk, 80 - 119 h/kk ja yli 120 h/kk). Yksityisissä palveluissa päivähoidon maksujärjestelmä perustuu edelleen koko- tai osapäivähoidon kuukausimaksuun ja sopimuspäiviin (5-10 päivää /kk, 11- 15 päivää /kk tai yli 15 päivää/kk).

Asiakkaiden ja palvelujen järjestämisen kannalta maksujärjestelmää tulisi kehittää siten, että käytössä olisi sekä kunnallisissa että yksityisissä palveluissa sama tuntiperusteinen järjestelmä. Kokemus ja palaute ovat osoittaneet, että tuntiperusteinen asiakasmaksu on perheille joustavampi tapa käyttää päivähoitopalveluja. Sopimuspäiviin perustuva päivähoitomaksu ei vastaa tämän päivän työelämän todellisuutta.

Asiaa valmistelemaan on nimetty työryhmä, johon kuuluvat asiakaspalvelupäällikkö Heli Arnberg (pj.), palvelupäällikkö Tuija Pajunen (siht.), asiakaspalvelupäällikkö Sanna Satosaari, asiakasmaksusihteeri (kunnalliset maksut) Anne Friman, asiakasmaksusihteeri (palveluseteli) Kirsi Hiironen, sovellusasiantuntija Paula Huovinen sekä yksityisen perhepäivähoidon ohjaaja Sari Ruokolainen. Lisäksi työryhmän kokouksiin kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijoita sekä valmistelun edistyessä säännöllisin väliajoin yksityisten palvelujen edustajia.

Valmistelun yhteydessä selvitetään myös onko nykyisiä tuntiperusteisten maksujen tuntivälyksiä tarve muuttaa. Vanhemmat ovat olleet tyytyväisiä tuntiperusteisiin maksuihin, mutta saadun palautteen perusteella nykyiset tuntivälykset eivät ole toimivat. Kolme maksuluokkaa koetaan vähäiseksi ja 120 tunnin rajaa korkeimmalle maksulle pidetään liian alhaisena.

Tuntiperusteisten asiakasmaksujen laajentamista valmistellaan tänä vuonna ja esitys tuodaan sivistyslautakunnan päätettäväksi joulukuussa 2015. Mikäli lautakunta hyväksyy esityksen, uuden järjestelmän käyttöönoton valmistelu alkaa 1.1.2016 ja se otetaan käyttöön 1.8.2016 alkaen. Kyseiseen ajankohtaan mennessä lienee tiedossa mahdolliset valtakunnalliset varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen lainsäädännön muutokset. Yksityisille palveluntuottajille tulee myös varata riittävästi aikaa suunnitella hoitoaikojen seurantajärjestelmä.

Asian esitysteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/18021630.1/frmtxt6.htm

Kyselyt ja aloitteet

Kyselyihin ja aloitteisiin kirjattiin muun muassa, että lautakunta edellyttää 26.3. kokoukseen selvitystä sivistyspalvelujen hankinnoista, tyhy-toiminnasta, henkilöstön riittävyydestä sekä vara- ja sijaisjärjestelyistä.

18.2. kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2015/18021630.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=SIVLTK&pvm=18%2e2%2e2015%2016%3a30%3a00

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 26.2.2015.Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32, ja internetiin http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- Aluejohtaja Hannamaija Väkiparta, p. 014 266 3109

18.2.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje