Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 17.2.2015

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 17.2.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 17.2.2015 käsiteltiin muun muassa hissiavustusten myöntämisperusteita.

Hissiavustusten myöntämisperusteet vahvistettiin

Rakennus- ja ympäristölautakunta vahvisti kaupungin hissiavustusten myöntämisperusteet. Päätöksen mukaan avustus voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille, joissa on vähintään kolme kerrosta eikä ennestään ole hissiä. Hissiavustuksen määrä on enintään 10 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista – joita ovat hissitoimitus, rakennustekniset työt, LVIS- tekniset sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset – kuitenkin enintään 15 000 euroa hanketta kohti.

Avustus myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen.

Kaupungin hissiavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan kuitteja vastaan tai tarvittaessa etupainotteisesti töiden edistymisen mukaan ja muutoinkin kuten valtion vastaavat avustukset.

Jyväskylä on mukana valtakunnallisessa "Hissi – Esteetön Suomi 2017" -hankkeessa, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa vanhoihin kerrostaloihin asennettavien hissien määrä vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuoden 2015 talousarviossa on ensimmäistä kertaa varattu hissiavustuksiin määräraha, jolla pyritään edistämään asennushankkeiden käynnistymistä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17021630.1/frmtxt4.htm

Lausunto Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2016–2021

Keski-Suomen ELY- keskus on pyytänyt Keski-Suomen kunnilta 31.3.2015 mennessä lausuntoa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmasta vuosiksi 2016–2021. Vesienhoitosuunnitelmaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin kirjaamossa ja verkko-osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/vesienhoito/keski-suomi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa vesienhoitosuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Lautakunta pitää tärkeänä, että valtionhallinto varaa riittävästi määrärahaa vesistöjen kunnostussuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen, jätevesineuvontaan ja pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimiseen, jotta vesientilaa parantavia toimenpiteitä saadaan käynnistettyä kunnissa.

Jyväskylän kaupunki huomioi omassa toiminnassaan vesiensuojelun tarpeen kaavoituksen yhteydessä antamalla kaavamääräyksiä pohjavedensuojelusta ja hulevesien johtamisesta. Kaupunki ei osoita sellaista toimintaa pohjavesialueille, jotka voivat vaarantaa pohjaveden laadun. Viemäröintiä pyritään edistämään kaavoituksen avulla erityisesti ongelmallisilla valuma-alueilla, joilla vedenlaatu on tyydyttävä.

Vesiensuojelun kannalta on tärkeää edistää Tuomiojärven veden laadun saamista hyvään tilaan, koska Tuomiojärvi toimii nykyisin vedenhankintavesistönä. Tuomiojärven kunnostussuunnitelmassa ja parhaillaan SYKE:n käynnistämässä tuuli- ja virtaamamallinnushankkeessa esitetään erilaisia toimenpiteitä hyvän vesientilan saavuttamiseksi Tuomiojärvellä.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17021630.1/frmtxt8.htm

Lausunto Vihtakankaan ampumaradan pilaantuneen maaperän kunnostamisesta

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi 11.12.2012 ympäristöluvan Korpilahden Erämiehet ry:lle, Korpilahden Reserviupseerikerho ry:lle ja Korpilahden Reserviläiset ry:lle Vihtakankaan ampumaradan toimintaan Jyväskylän Korpilahdella. Toiminnanharjoittajat ovat tehneet ELY-keskukseen 21.1.2015 ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Keski-Suomen ELY-keskus kuulee asiassa hallintolain mukaisesti kaupungin ympäristönsuojeluviranomaista.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa ilmoituksesta antamassaan lausunnossa muun muassa, että pilaantuneen maaperän kunnostuksen osalta oleellista on torjua riski pohjavedelle ja alueella olevan vedenottamon vedenlaadulle. Alueen maaperä on hienoa hiekkaa ja silttistä maata. Pohjaveden taso vaihtelee alueella selvästi sen ollessa paikoin alle kahden metrin syvyydellä maanpinnasta. Ampumaratatoimintaa on ollut alueella 1960-luvun alkupuolelta saakka. Luoti- ja hylsyromun arvioitu määrä on suuri.

Lautakunnan lausunnon mukaan alueella on todellinen riski lyijyn kulkeutumisesta pohjaveteen. Kunnostustyössä tulee huolehtia, että lyijyn lisäksi myös muiden metallien, ainakin kuparin, antimonin ja sinkin, joita ei kenttämittarilla pystytä seuraamaan, pitoisuudet saadaan riittävän alhaisiksi. Pohjaveden läheisyys tulee huomioida maa-ainesta kaivettaessa.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17021630.1/frmtxt9.htm

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan voi lukea osoitteessa http://www3.jkl.fi/paatokset/rakympltk/2015/17021630.1/index.htm.

Kokouksen esityslistan liitteet voi lukea osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=RAKYMPLTK&pvm=17%2e2%2e2015%2016%3a30%3a00.


Lisätietoja:
- Rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- Ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

17.2.2015Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje