Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 16.2.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 16.2.2015

Kaupunginhallitus valitsi toimialajohtajiksi 1.3.2015 alkaen Eino Leisimon, Kati Kallimon sekä Erja Saarivaaran

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus on edennyt vaiheeseen, jossa kaupunginhallitus valitsi toimialajohtajat sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialoille. Kaupunginhallitus valitsi 1.3.2015 alkaen virkoihin sivistyksen toimialajohtajaksi Eino Leisimon, perusturvan toimialajohtajaksi Kati Kallimon ja kaupunkirakenteen toimialajohtajaksi Erja Saarivaaran. Toimialajohtajat johtavat toimialoja, jotka jakautuvat palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi.

Hallintosäännön 37 §:ssä on määritelty toimialajohtajien kelpoisuusvaatimus seuraavasti: ”Toimialajohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys toimialan toimintaan ja hallintoon.” Lisäksi kaupunginhallitus on päätöksellään 9.2.2015/37 täydentänyt kelpoisuusehtoja siten, että toimialajohtajalta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

Johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä aiemmat apulaiskaupunginjohtajien ja vastuualuejohtajien virkatehtävät lakkaavat uudessa organisaatioissa. Työnantajalla on velvoite tarjota ilman tehtävää jääneille irtisanomisen sijasta toista virka- tai työsuhdetta, jos viranhaltija voidaan ammattitaitonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella siihen sijoittaa tai ottaa viranhaltija sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä tai kouluttaa uusiin tehtäviin (laki kunnallisesta viranhaltijasta 37 §). Edellytyksenä on, että tarjottu virka- tai työsuhde on henkilöstösuunnitelman mukainen tai organisaatiomuutoksessa perustellusti syntynyt tehtävä. Toimialajohtajan tehtäviin on kartoitettu ne henkilöt, joiden tehtävät ovat lakkaamassa ja joilla on kelpoisuus tehtävään.

Kasvun ja oppimisen vastuualuejohtaja Eino Leisimolta lakkaa organisaatiouudistuksen myötä vastuualuejohtajan virkatehtävä. Eino Leisimo (kasvatustieteen maisteri) täyttää toimialajohtajan kelpoisuusehdot. Lisäksi Eino Leisimo on osoittanut kyvykkyytensä aikaisemmissa johtamistehtävissä ja on soveltuvin tehtävään.

Perusturvan tarkastelussa todetaan, että apulaiskaupunginjohtajan tehtävissä olevat siirtyvät muihin tehtäviin. Kaikki vastuualuejohtajat ja palvelujohtajat täyttävät kelpoisuusvaatimukset koulutuksen osalta. Vastuualuejohtajista ja palvelujohtajista useampi on myös perehtynyt toimialaan ja sen hallintoon kelpoisuusvaatimuksen mukaisesti. Lisäksi toimialajohtajalta edellytetään riittävää johtamistaitoa. Kelpoisuusvaatimukset täyttävien vastuualuejohtajien ja palvelujohtajien kesken on tehty arviointi soveltuvuudesta uuteen toimialajohtajan tehtävään. Vanhus- ja vammaispalveluiden vastuualuejohtajan virkatehtävä lakkaa organisaatiouudistuksen myötä. Kati Kallimo on ollut tämän avoimen viran hoitaja. Kati Kallimon toistaiseksi voimassa oleva virkatehtävä kotona asumisen tukemisen palveluyksikön palvelujohtajana lakkaa. Kati Kallimo (terveystieteen maisteri, gerontologia ja kansanterveystiede) täyttää toimialajohtajan kelpoisuusehdot. Lisäksi Kati Kallimo on osoittanut kyvykkyytensä aikaisemmissa tehtävissä ja on soveltuvin tehtävään. Kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun aikana Tapani Mäki (PS) teki esityksen, että perusturvan toimialajohtajan virka täytetään määräaikaisesti 31.12.2016 saakka. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Tapani Mäki jätti asiaan eriävän mielipiteen.

Kaupunkirakenteen toimialalla kaupungingeodeetti (vastuualuejohtaja) Erja Saarivaaralta lakkaa organisaatiouudistuksen myötä vastuualuejohtajan virkatehtävä. Erja Saarivaara (diplomi-insinööri, maanmittaus) täyttää toimialajohtajan viran kelpoisuusehdot. Lisäksi Erja Saarivaara on osoittanut kyvykkyytensä aikaisemmissa johtamistehtävissä ja on soveltuvin tehtävään. Kaupunkirakenteen toimialajohtaja toimii myös palvelujohtajana toimialan yhdellä palvelualueella.

Toimialajohtajiin rinnastettava kansliapäällikkö Heli Leinonkoski jatkaa tehtävässään. Kansliapäällikkö johtaa konsernihallintoa.

Oheisesta linkistä avautuu Jyväskylän kaupungin kuvapankin kansio, josta löytyvät toimialajohtajien sekä kansliapäällikön kuvat median käyttöön: http://kuvat.jyvaskyla.fi/public.do?main_action=displayFolder.do%3furi%3dhttp%3a%2f%2fwww.profium.com%2farchive%2fFolder-9483E15C-0EE4-DCF0-05BB-F41DBAF6EA90

Esityslistateksti sivistyksen toimialajohtaja: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/frmtxt48.htm
Esityslistateksti perusturvan toimialajohtaja: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/frmtxt49.htm
Esityslistateksti kaupunkirakenteen toimialajohtaja: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/frmtxt50.htm

Jyväskylän kaupungin edustajat Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja valmistelevaan Keski-Suomen kuntakokoukseen

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän kaupungin edustajiksi Keski-Suomen sote-valmistelutyötä ja tuotantoalueen perustamista ohjaavaan kuntakokoukseen Pauli Partasen, (varalla Marika Visakorpi), Riitta Mäkisen, (varalla Tony Melville), Mauri Pekkarisen, (varalla Heidi Rentola), Mauno Vanhalan, (varalla Minna Mäkinen) ja Meri Lumelan, (varalla Matti Vesa Volanen). Ensimmäinen kuntakokous järjestetään 17.3.2015 ja siellä nimetään kuntakokouksen puheenjohtajat.

Kuntakokous valmistelee perussopimuksen Keski-Suomen sotepalvelut tuottavan kuntayhtymän perustamisesta. Lisäksi kuntakokous keskustelee maakunnan yhteisistä tavoitteista Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen, joka pidetään 6.5.2015 Kuopiossa.

Keski-Suomen kuntakokouksen perustamisesta sopivat Keski-Suomen kuntien ja Keski-Suomen maakuntaliiton keskeiset päätöksentekijät ja johtavat viranhaltijat 27.1.2015

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/frmtxt45.htm

Jyväskylän kaupungin edustajat Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän kaupungin edustajiksi alueellista sote-valmistelua ohjaavaan Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokoukseen Pauli Partasen, (varalla Marika Visakorpi), Riitta Mäkisen, (varalla Tony Melville), Mauri Pekkarisen, (varalla Heidi Rentola), Mauno Vanhalan, (varalla Minna Mäkinen) ja Meri Lumelan, (varalla Matti Vesa Volanen).

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut alueen kunnan-/kaupunginhallituk¬sille, että Itäisen sosiaali- ja terveysalueen edustajainkokouksen ensimmäinen kokous on 6.5.2015 Kuopiossa. Kutsu tilaisuuteen lähetetään järjestämislain vahvistamisen jälkeen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain voimaanpanoa koskevan lakiesityksen 7 §:n mukaan kokoon kutsuttava kuntien edustajainkokous päättää koko sosiaali- ja terveysalueen kattavan kuntayhtymän perustamisesta ja kuntayhtymän perussopimuksesta. Kuntayhtymän perussopimuksen hyväksymisestä on päätettävä 31.10.2015 mennessä ja kuntayhtymän on aloitettava toimintansa viimeistään 1.1.2016. Edustajainkokous antaa tarpeelliset määräykset perussopimuksen ja muiden asioiden valmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta ja päättää yhteisistä kustannusten jakamisesta. Lisäksi edustajainkokous nimeää yhtymävaltuuston jäsenet.

Jokaisella Itäisen sosiaali- ja terveysalueeseen kuuluvalla kunnalla tulee olla edustajainkokouksessa vähintään yksi ja enintään viisi edustajaa. Kunta itse päättää edustajiensa määrän. Edustajien äänimäärä määräytyy kunnan asukasluvun perusteella. Jyväskylän kaupungin edustajien äänimäärä on noin 16 prosenttia koko Itäisen sosiaali- ja terveysalueen äänimääristä. Jyväskylän kokonaisäänimäärä jaetaan tasan tänään nimettyjen edustajien kesken.

Esityslistateksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/frmtxt46.htm

Timo Koivisto on kaupunginjohtajan viransijainen 16.2.–30.4.2015

Kaupunginjohtaja Andersson on vuosilomalla 16.2.–30.4.2015. Kaupunginhallitus päätti, että tämän aikaa kaupunginjohtajan viransijaisuutta hoitaa Timo Koivisto. Timo Koiviston vuosiloman ajan 24.2.–28.2.2015 kaupunginjohtajan viransijaisuutta hoitaa Pekka Utriainen. Markku Anderssonin jäädessä eläkkeelle 1.5.2015 siirtyy Timo Koivisto kaupunginjohtajan virkaan.

Asian esittelyteksti: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/frmtxt47.htm

Esityslista: http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/16021400.1/index.htm
Esityslista liitteineen: http://www.jyvaskyla.fi:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil.htm?+elin=KH&pvm=16%2e2%2e2015%2014%3a00%3a00

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 0400 937 580
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p.050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 5000

16.2.2015Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje