Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.1.2015

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 12.1.2015

Hallintosäännön tarkistaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi hallintosäännön tarkistamisen äänestysten jälkeen.

Jaakko Selin (Kok) esitti Pauliina Holmin (Kok) kannattamana, että "Kaupunginhallituksen kaikkien varsinaisten jäsenten tulee olla kaupunginvaltuutettuja." (§3), "Kaupunginjohtajan vakituiseksi sijaiseksi määrätystä toimialajohtajasta tai kansliapäälliköstä käytetään nimitystä apulaiskaupunginjohtaja." (§36), "Jyväskylän Sinfonian ja Jyväskylän kaupunginteatterin johtajan valitsee kaupunginhallitus." (§54).

Riitta Mäkinen (Sdp) esitti Kari Yksjärven (Vas) kannattamana, että ”Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.” (§3).

Äänin 10-3 tyhjää kaupunginhallitus päätti Riitta Mäkisen esityksen mukaisesti, että ”Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla kaupunginvaltuutettuja. Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla kaupunginvaltuutettuja tai varavaltuutettuja.”

Äänin 10-3 kaupunginhallitus päätti apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että Kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen tai viran ollessa avoinna kaupunginjohtajan tehtävät hoitaa toimialajohtaja tai kansliapäällikkö kaupunginhallituksen määräämässä järjestyksessä.

Äänin 10-3 kaupunginhallitus päätti apulaiskaupunginjohtajan esityksen mukaisesti, että Jyväskylä Sinfonian intendentin ja Jyväskylän kaupunginteatterin johtajan valitsee asianomainen lautakunta.

Lisäksi tarkennettiin, että nuorisovaltuuston lautakuntiin nimeämän edustajan tulee olla 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Hallintosääntöä on tarve muuttaa vastaamaan kaupungin organisaation ja johtamisjärjestelmän uudistuksia. Samalla tehdään muita tarkennuksia, jotka lähinnä selkeyttävät säännön tulkintaa.

Luottamushenkilöorganisaatio säilyy ennallaan lukuun ottamatta perusturvalautakunnan alaista työllisyysjaostoa. Se muuttuu kaupunginhallituksen pysyväksi työllisyystoimikunnaksi, kun työllisyyspalvelut siirtyy konsernihallintoon.

Palveluorganisaatiota koskeva hallintosäännön luku muutetaan vastaamaan uutta organisaatiota, joka koostuu kolmesta toimialasta ja konsernihallinnosta. Toimialat jakautuvat palvelujohtajien johtamiksi palvelualueiksi ja palvelupäälliköiden johtamiksi palveluyksiköiksi. Palvelualueilla voi olla toiminnan laajuuden tai luonteen perusteella muita merkittäviä osakokonaisuuksia, joille on määritelty esimiesvastuuta. Konsernihallintoa johtaa kansliapäällikkö, joka rinnastetaan toimialajohtajiin.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/12011400.1/frmtxt5.htm

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Jyväskylän kaupunki hylkää kuntajakoselvittäjien 30.9.2014 tekemän kuntarakennelain mukaisen kuntien yhdistymisehdotuksen ja siihen liittyvän yhdistymissopimuksen, joiden mukaan vuoden 2017 alusta perustettaisiin uusi kunta, Jyväskylän kaupunki, johon kuuluvat nykyiset Jyväskylän kaupunki sekä Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että valtiovarainministeriön 11.7.2013 asettaman Jyväskylän selvitysalueen erityisen kuntajakoselvityksen toimittaminen ajalla 1.8.2013–30.9.2014 täyttää Jyväskylän kaupungin osalta kuntarakennelain mukaisen kunnan selvitysvelvollisuuden.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/12011400.1/frmtxt6.htm

Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Vaajakosken terveysaseman hankesuunnitelma ja sen kustannusarvio 11 104 000 € (alv 0 %) hintatasossa 78,0/5.2014 hyväksytään.

Rakentamiskustannukset rahoitetaan Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahasta ja rahoitus on esitetty vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan vuosille 2014 – 2016.

Uudelle terveysasemalle tulee Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveysaseman palveluina avosairaanhoidon, neuvolan, suunterveyden sekä fysio- ja toimintaterapian palvelut. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin palveluina ostetaan laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Lisäksi tiloihin tulee vuokralaisena Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon palvelut.

Vaajakosken terveysasema toimii tällä hetkellä kolmessa eri pisteessä. Toiminnan hajautuminen johtuu osittain sisäilmasto-ongelmista ja osittain Vaajakosken alueen väestön kasvun aiheuttamasta palvelun tarpeen kasvusta.

Terveysaseman nykyiset tilat ovat huonokuntoiset ja käyttöikänsä päässä. Nykyisten tilojen korjaaminen tämän päivän tekniset ja toiminnalliset vaatimukset täyttäviksi tiloiksi on kallista ja vaikeaa matalahkoihin tiloihin. Lisäksi terveysaseman laajentaminen ei onnistu nykyiselle tontille.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt syksyllä 2013 palvelulinjaukset, jonka mukaan Vaajakoski on yksi Jyväskylän alueellisista keskittymistä. Alueellisilla keskittymillä palvelut tarjotaan keskitettynä. Päätösliitteen mukaisesti Vaajakoskella tulee jatkossakin olemaan yksi pääterveysasemista.

Jyväskylän kaupunki osti Kaupunginhallituksen 17.12.2012 päätöksellä Osuuskauppa Keskimaalta Liikerakennus Vaajalan tontin rakennuksineen terveysaseman rakentamista varten. Liikerakennus Vaajala purettiin kesällä 2014. Osa tontista myydään asuin- ja liikerakentamista varten. Vaajalan alueen asemakaavan muutossuunnittelu on käynnissä.

Terveysaseman nykyinen väestövastuualue on noin 14 500 asukasta. Jatkossa terveysaseman on suunniteltu palvelevan noin 25 000 asukasta. Mahdollisesti tulevaa ja kasvavaa väestötarvetta varten uudisrakennus suunnitellaan siten, että siinä on laajennusvaraus yhden kerroksen lisärakentamista varten, yhteensä noin 1 790 brm2.

Terveysasema toimii nykyisissä tiloissaan rakentamisen ajan.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/12011400.1/frmtxt8.htm

Talouskeskus-liikelaitoksen johtajan valinta

Kaupunginhallitus päätti, Talouskeskus Liikelaitoksen johtajaksi valitaan 1.2.2015 alkaen Mari Soukka.

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta päätti 17.12.2014/63 liikelaitosjohtajan valinnasta. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti 22.12.2014/379 ottaa asian kuntalain 51 §:n nojalla kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kauppatieteiden maisteri Mari Soukan valitseminen virkaan ilman julkista hakumenettelyä perustuu Jyväskylän kaupungin hallintosäännön 59 §:ään, jonka mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on työsuhteessa olevan henkilön tehtävien lakkaaminen tai siirtäminen kokonaan tai pääosin virassa hoidettavaksi toiminnan uudelleen järjestelyn tai muun perustellun syyn vuoksi edellyttäen, että siirtoon on erityinen syy ja että työntekijä täyttää viran kelpoisuusvaatimukset.
Jyväskylän kaupungissa on menossa johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallinnon tehtävien tiivistäminen. Talouskeskuksen liikelaitosjohtajan viran täyttäminen sisäisesti tukee johtamisjärjestelmän muutosta ja hallinnon tehtävien tiivistämistä. Hallinnon tehtävien tiivistämiseen liittyen Talouskeskus Liikelaitoksen toiminnan uudelleen järjestelyn seurauksena sovelluspalvelujen palvelupäällikön tehtävä lakkaa siinä muodossa kuin Mari Soukka on sitä hoitanut.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/12011400.1/frmtxt9.htm

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan erovuoroisten tilalle

Kaupunginhallitus valitsi neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015–2016.

Leena Kaskivaara, varajäsen Sara Jormakka
Eetu Heiska, varajäsen Hannu Murisoja
Sonja Kärkkäinen, varajäsen Sirpa Kaikkonen
Henrik Petäjäjärvi, varajäsen Jonne Pakarinen

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/12011400.1/frmtxt10.htm

Jäsenen ja varajäsenen valitseminen Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsen ja 2. varapuheenjohtaja Marjut Rautiainen ja varajäsen Tanja Närhi ovat pyytäneet eroa johtokunnasta. Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 21.11.2014/142 esittää Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi jäseneksi ja 2. varapuheenjohtajaksi Paula Vehkomäen (Keuruu) ja uudeksi varajäseneksi Anna Baggen (Laukaa).

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:

1. Marjut Rautiaiselle myönnetään ero Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen ja 2. varapuheenjohtajan tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan uudeksi jäseneksi ja 2. varapuheenjohtajaksi Paula Vehkomäki jäljellä olevaksi toimikaudeksi maakuntahallituksen ehdotuksen mukaisesti.
2. Tanja Närhelle myönnetään ero Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen valitaan uudeksi varajäseneksi Anna Bagge jäljellä olevaksi toimikaudeksi maakuntahallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Esityslistateksti:
http://www3.jkl.fi/paatokset/kh/2015/12011400.1/frmtxt11.htm


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, puh. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, puh. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, puh.050 554 7167
apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto, puh. 050 3362 819

12.1.2015Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje