Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 14.6.2018 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 14.6.2018 kokouksesta

Perusturvalautakunta päätti tarkistaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen valinnanvapausko-keilun kapitaatiohintoja eli palveluntuottajille maksettavaa asiakkaiden määrään ja erinäisiin painotuskertoimiin perustuvaa korvausta vuoden 2018 talousarvion kustannusten mu-kaiseksi. Lisäksi lautakunta kuuli selvitykset potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen toi-minnasta vuodelta 2017.

Selvitys potilasasiamiestoiminnasta vuodelta 2017

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi päätösliitteenä olevan Jyväskylän kaupungin poti-lasasiamiehen selvityksen. Potilasasiamiestoiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamiehen tehtävänä on ohjata, neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta hänen oikeuksiensa toteutumisessa sekä opastaa potilasta mahdollisten epäkohtien ilme-tessä.

Vuonna 2017 potilasasiamiehille tuli yhteensä 295 yhteydenottoa. Määrä on vakiintunut noin 300 yhteydenottoon vuosittain. Yhteydenotoista suurin osa eli 30 % liittyi avosairaan-hoitoon, mikä on laskenut selvästi viime vuodesta (2016: 41 %). Terveyskeskussairaalan toimintaan liittyviä yhteydenottoja oli 14 % ja suun terveydenhuoltoon liittyviä 10 %. Suurin yhteydenoton syy (34 %) olivat potilaan hoitoon ja hoitotulokseen liittyvät epäkohdat. Toiseksi eniten oli potilasvahinkoepäilyjä (22 %). Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin 48 poti-lasvahinkoilmoitusta ja korvattavaksi ratkaistiin 13 vahinkoa.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen ja antoi kaupungin-hallitukselle lausuntonaan vastaukset sosiaaliasiamiehen toimintasuosituksiin liittyen. Kes-ki-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) tuottaa sosiaaliasiamiespalvelut kaikille Keski-Suomen kunnille.

Vuonna 2017 sosiaaliasiamiehelle tuli 201 jyväskyläläisten yhteydenottoa, mikä oli pienin määrä vuodesta 2004 lähtien. Yhteydenotoista 81 % koski yhteydenottajien tyytymättömyyttä palveluihin. Sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä eniten Kelan toimeentulotukiasioissa (43 kertaa) ja toiseksi eniten kunnan omaan toimeentulotukiasiaan liittyen (29 kertaa). Pitkiksi koetut käsittelyajat, sosiaalipalveluita koskevat tietotarpeet sekä päätöksiin ja kohteluun liit-tyvien yhteydenottojen vähenivät hieman vuodesta 2016. Sen sijaan itsemääräämisoikeu-teen liittyvien yhteydenottojen määrä (24) nousi hieman edellisvuodesta. Päätöksistä tehty-jen oikaisuvaatimusten määrä 139 puolittui (2016: 279).

Kapitaatiohintojen tarkistaminen Jyten valinnanvapauskokeilussa

Perusturvalautakunta päätti korottaa Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) valinnanvapauskokeilun sääntökirjan kapitaatiohintoja 1.6.2018 alkaen. Kapitaa-tiohinnat perustuvat Jyten talousarviokustannuksiin. Päätösliitteen mukaiset hinnat päivite-tään valinnanvapauskokeilun sääntökirjaan.

Valinnanvapauskokeilu on meneillään kahdeksan terveysaseman alueella Jyväskylässä, Hankasalmella ja Uuraisilla. Valinnanvapauskokeilun sääntökirjan mukaisesti kapitaa-tiohintaa voidaan tarkistaa kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Tuotantokustannusten lisään-tymisen myötä hintojen tarkistus vuoden 2018 talousarvion kustannusten mukaiseksi on perusteltua. Talousarvio on laadittu kattamaan koko väestön palveluiden tuottamisen kus-tannukset terveysasema-alueittain. Laskennan perusteella sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä hankerahoitus riittää kattamaan kapitaatiokorvaukset.

-----

Lisäksi perusturvalautakunta kuuli esitykset muun muassa vuoden 2019 talousarvion läh-tökohdista, sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista kaupungin talouteen, lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimenpideohjelmasta, sosiaalihuoltolain mu-kaisten varhaisen tuen lapsiperhepalveluista sekä lastensuojelun avohuollon tilanteesta.

Perusturvalautakunnan seuraava kokous 23.8. klo 15 on avoin yleisölle.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet (luettavissa tästä linkistä pöytäkirjan julkaisuun saakka) Materi-aali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla keskiviikkona 20.6.2018

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

14.6.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje